toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Utlegging til offentlig ettersyn

BIOMAR AS – SØKNAD OM NY LOKALITET SLAPØYVÆRET I DØNNA KOMMUNE

Biomar AS - org. 937 843 860, søker om ny lokalitet Slapøyværet i Slapøyfjorden på vestsiden av Gjesøya og sør for Vandve/Slapøya i Dønna kommune.

Området er avsatt til Gyte- og oppvekstområde i vedtatt Kystsoneplan for Dønna kommune.
Det er søkt om dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan, dispensasjon er gitt i Dønna formannskap sak 27/19.

Søknaden gjelder ny akvakulturlokalitet Slapøyværet for matfisk av laks, ørret og regnbueørret til forskningsformål.
Lokaliteten søkes klarert for biomasse på 3600 tonn MTB.
Biomar AS er søker, mens lokaliteten skal driftes av LetSea AS

Innspill sendes:
Dønna kommune, teknisk etat
Krunhaugen 1,
8820 Dønna

Høringsfristen settes til 5. juli 2019.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS