Formannskapsmøte den 20. juni, kl. 09.00

 

Saksliste:

PS 50/2023: Karusellberget Kolonial AS.  Søknad til utviklingfondet.
PS 51/2023: GPS Collars AS. Søknad til utviklingsfondet.

Du kan lese alle saksdokumentene ved å trykke her.

Møtet blir overført på Kommune-TV for Dønna kommune, som du finner her.
 

Kommunestyremøte den 20.juni, kl. 10.00

 

Saksliste:

PS 21/23 Ytre Helgeland Brann og Redning. Beredskapsplan
PS 22/23 Kommunale utleieboliger Snekkaråsen - Konseptvalg
PS 23/23 Årsmelding eldrerådet 2022
PS 24/23 Årsregnskap og årsberetning for Dønna kommune, 2022
PS 25/23 Dønna kunstgressbane - Utbyggingsfase
PS 26/23 Opptak av lån til videreformidling (Startlån) - utvidelse av låneramme for 2023
PS 27/23 Budsjettoppfølgingsrapport og budsjettregulering per 30.04.23 (1. tertial 2023)
PS 28/23 Valgløftet 2023 PS 29/23 Folkevalgtopplæring 2023 - 2027
PS 30/23 Etablering av Helgeland Rehabilitering IKS
PS 31/23 Tiltak for en bærekraftig forvaltning av Breivika
PS 32/23 Økt ressurs til landbrukskontoret i Dønna og Herøy
PS 33/23 Virksomhetsplaner og vedtak om rammer for årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027
PS 34/23 Ombygging - legekontor og helsestasjon
PS 35/23 Andre gangs vedtak av forslag til kommuneplanens samfunnsdel for 2023 - 2034. Sluttbehandling
PS 36/23 Boligpolitisk plan. Endelig vedtak.
PS 37/23 Revidering "Reglement for utleie av kommunale bygg"
PS 38/23 Karusellberget Kolonial AS. Søknad til utviklingsfondet
PS 39/23 GPS Collars AS. Søknad til utviklingsfondet
PS 40/23 Valg ungdomsråd 2023 PS 41/23

Referatsaker:

RS 27/23 Søknad Petter på skjæret
RS 28/23 Dønna ASVO - styremøteprotokoll
RS 29/23 Stiftelsesmøte i Helsefellesskap Helgeland den 4. mai 2023 - Program, forslag til vedtekter og forslag til Helgelandserklæringen 2023 - 2024
RS 30/23 Innkalling til generalforsamling i Helgeland Kraft AS 27. april 2023
RS 31/23 Uttalelse fra Norsk Forbund for Utviklingshemmedes årsmøte i Nordland
RS 32/23 Uttalelse, Helgeland Rehabilitering RS 33/23 Uttalelse, digitalt utenforskap
RS 34/23 Høring om Lov om opphevelse av eldreombudsloven
RS 35/23 Høring - NOU 2023:8 Fellesskapets sykehus
RS 36/23 Melding fra Statsforvalteren
RS 37/23 Visit Helgeland: Generalforsamling og årsmelding og regnskap 2022
RS 38/23 Til kommunestyrene i funksjon som eier av Helgelandskraft AS, 2 ved ordfører.
RS 39/23 El-lading på Solfjellsjøen og generelle betraktninger og bekymring over strømkapasitetssituasjonen i kommunesenteret.
RS 40/23 Protokoll KS Felles fylkesmøte 2.-3. mai 2023
RS 41/23 Oversendelse av årsmelding fra Hålogaland lagmannsrett
RS 42/23 Vedr. 22-39342-4 - Oppmoding om busetting 2023 - Dønna kommune
RS 43/23 Aksel Storvik-utstilling
RS 44/23 VS: 22/5081-17 Invitasjon til å søke om å bli forsøkskommune
RS 45/23 NEX1 anløp av Bjørn
RS 46/23 Referat fra møte i Bodø

Du kan lese alle saksdokumentene ved å trykke her.

Møtet blir overført på Kommune-TV for Dønna kommune, som du finner her.