toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Forskrift om feie- og tilsynsavgift - høring

Formannskapet har vedtatt å legge forslag til forskrift om feie- og tilsynsgebyr, Dønna kommune, ut på høring.

Forskriften kunngjøres på kommunens hjemmeside og facebookside og høringsfristen settes til 15. juli 2020. 

Eventuelle uttalelser skal sendes skriftlig til Dønna kommune.

I lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14. juni 2002 nr 20 gis kommunen i § 28 anledning til selv å fastsette en lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 

Dønna kommune har i dag ikke en slik forskrift, men for å regulere innkreving av gebyret og hvordan feiing og tilsyn med fyringsanlegg skal gjennomføres på en god måte, bør kommunen ha en lokal forskrift.  

Størrelsen på gebyret vedtas hvert år i kommunens gebyrregulativ, men for å gi klare retningslinjer og sikre en konsekvent og enhetlig praksis i forbindelse med innkreving og fastsetting av feie- og tilsynsgebyr, bør kommunen ha et egen lokal forskrift. 

Hovedmomentene i forslag til forskrift er:

  • Avgiftens størrelse skal basere seg på selvkostprinsippet, altså at kostnaden med å produsere tjenesten fullt ut skal dekkes av gebyret.
  • Selve gebyret skal knyttes til boenheter som har ildsted, og som er tilknyttet et røykløp.
  • Hva må til for å få innvilget fritak for avgiften.
  • Hvordan skal avgiften innkreves.
  • Hvor skal en klage på vedtak i medhold av denne forskrift skal sendes.

Dønna kommune inngår i et felles brannsamarbeid med Alstahaug og Leirfjord kommuner, Ytre Helgeland Brann og Redning, og det legges opp til en likelydende forskrift i alle tre kommunene.

Se høringsutkastet her

Tips en venn  Skriv ut
Levert av CustomPublish AS