Regulativet gis virkning fra 1.1. 2020. 

Regulativet gis ikke tilbakevirkende kraft. 
 
Gebyr for feie- og tilsynsgebyr settes i henhold til vedtak i Alstahaug kommunestyre. 
 
Gebyr for renovasjon settes i henhold til vedtak i SHMIL sitt representantskap. 
 
Den kommunale egenandelen for renovasjon holdes uforandret på kr. 100,-.