Helse- og omsorgssektoren står overfor store oppgaver i årene som kommer. Sammensetningen i befolkningen endres, og det blir flere eldre og færre i yrkesaktiv alder. Personer under 67 år med tjenestebehov utgjør også en betydelig andel av tjenestemottakerne i kommunen. Kom­pleks­iteten og bredden i de oppgavene kommunen skal ivareta øker, og mange brukere har behov for flere ulike tjenester over lengre tid. For å kunne møte fremtidens utfordringer og skape gode, bærekraftige tjenester er det nødvendig å tenke nytt.

Eldre bør få muligheten til å delta i samfunnet og leve hjemme så lenge som mulig. Dette inne­bærer å få støtte til å mestre hverdagen, til tross for sykdom og funksjonssvikt. Samtidig skal de ha trygghet for å få hjelp, omsorg og pleie når de trenger det. Når evnen til å mestre hverdagens aktivi­teter blir dårligere kan det oppstå behov for hjelp. Tradisjonelt sett løses dette hjelpebehovet ved at pårørende overtar oppgaven eller ved at det meldes behov for tjenester til kommunen. På denne måten løses de praktiske oppgavene fra dag til dag, men dette bidrar sjeldent til selvsten­dighet og mestring for brukeren det gjelder.

Planen er utarbeidet av en gruppe med ledere og tillitsvalgte, med bistand fra Agenda Kaupang. Helse- og omsorgs­tjenestene har blitt analysert på grunnlag av offentlig statistikk og data innhentet fra Dønna kommune. Ledere av tjenesten har blitt inter­vjuet om status, utfordringer og utviklingen av tilbudet. Siktemålet har vært å lage en faktabasert plan.

Det ble arrangert en åpen dialogkonferanse 1. oktober 2020 hvor politikere, innbyggere, brukere og ansatte var invitert. Foreløpige analyser ble lagt frem og den videre utviklingen av tjenestene ble drøftet i grupper.

Helse- og mestringsplanen kan du laste ned HER. PDF document ODT document