Svært mange av kloakkutslippene fra spredt bebyggelse har dårlig rensing og tilfredsstiller ikke dagens krav til utslipp, jf. Forurensningsforskriften. Opprydding i private avløpsanlegg er dermed et svært viktig tiltak for å følge opp vannforvaltningsplanen.

For å forenkle arbeidet med oppfølging av eksisterende utslipp og etablering av nye utslipp, i tråd med oppdaterte rensekrav, er det behov for utdyping av regelverket, både for eiere av avløpsanlegg, saksbehandlere og entreprenører.

Forurensningsforskriften § 12-6 gir kommunen hjemmel til å fastsette en lokal forskrift som kan erstatte forurensningsforskriftens §§ 12-7 til 12-13. Dette omfatter blant annet:

  • Krav til avløpsnett
  • Krav til rensing av utslipp
  • Dokumentasjon av rensegrad
  • Lokalisering av utslippssted
  • Utforming og drift av renseanlegg

Har du innspill?

Høringsfristen settes til tidsrommet 03.12.2021-03.02.2022.

Høringsinnspill sendes til post@donna.kommune.no innen høringsfristen.

Det gjøres oppmerksom på at høringsuttalelser er offentlige, jf. offentlighetsloven og vil bli publisert på Dønna kommunes hjemmeside i forbindelse med at saken oversendes til politisk behandling.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Judit Dahl på e-post: judit.dahl@donna.kommune.no.

Vedlegg: