Utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg utgjør en betydelig del av forurensning til sjø og vassdrag. Kommunen er forurensnings- og tilsynsmyndighet for utslipp av sanitært avløpsanlegg i spredt bebyggelse. En større innsats på tilsynssiden er nødvendig, og vil bli tatt med som driftstiltak i tilknytning til budsjett 2021.

Tiltaket er lovpålagt og er tenkt utført etter selvkostprinsippet (jf. intensjoner i forurensningsloven om at forurenser betaler). Arbeidet omfatter kartlegging og registrering av eksisterende anlegg, oppfølging av anleggene og utarbeidelse av tiltaksplan for oppgradering. 

Saksbehandlingsgebyret er et engangsgebyr, men det for tilsyn legges opp til et årsgebyr (slik som med tilsyn med ildsted). Hovedmomentene i forslag til forskrift er:

  • Avgiftens størrelse skal basere seg på selvkostprinsippet, altså at kostnaden med å produsere tjenesten fullt ut skal dekkes av gebyret.
  • Selve tilsynsgebyret skal knyttes til bebygde eiendommer som har innlagt vann, og som ikke er tilknyttet et kommunalt avløpsanlegg.
  • Hva må til for å få innvilget fritak for avgiften?
  • Hvordan skal avgiften innkreves?
  • Hvor skal en klage på vedtak i medhold av denne forskrift skal sendes.

Høringsfrist er 28. oktober 2020.

https://www.donna.kommune.no/cpclass/run/cpesa62/file.php/def/20008080d20008143o9067ee/utkast-forskrift-om-gebyrer-for-saksbehandling-og-tilsyn-med-avloepsanlegg.pdf