Forslag til forskrift:
Hjemmel: Fastsatt av Dønna kommunestyre XX. XX. XXXX med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 51, samt lov av 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold § 18, bokstav a og b.

§ 1. For kråke (Corvus cornix) og mink (Neovision vision) som felles innenfor Dønna kommunes grenser utbetaler Dønna kommune skuddpremie.

§ 2. Den som krever skuddpremie må legge fram fire føtter av hver mink og to føtter av hver kråke. I tillegg skal det oppgis dato for fangst, hvilken fangstmetode som er brukt, UTM-koordinater, jakt- eller fangststed og gårds- og bruksnummer hvor viltet er felt.

§ 3. Den som kommunen bemyndiger til å anvise skuddpremie beholder føttene av mink og kråke. Skuddpremie attesteres på landbrukskontoret.

§ 4. Skuddpremiesatsene i Dønna kommune er for kråke kroner 75,- og for mink kroner 250,-.

 

Forskriften trer i kraft 01.01.2023 og er gjeldende til og med 31.12.2025.

 

Høringsfrist settes til 24.10.2022. Høringsinnspill merkes med saksnummer 2021/528 og sendes på e-post til post@donna.kommune.no