De aller fleste fritidsboligene/hyttene har ikke vært en del av den faste tømmeplanen, noe som er svært overraskende for de fleste som kontakter kommunen og etterspør slamtømming av sin fritidseiendom. Plikten til å tømme anleggene gjelder fritidseiendommer også, men de har måttet bestille tømming selv, noe som har resultert i tømming med både 10 og 20 års intervaller. 

Forurensningsloven § 26 pålegger kommunene å sørge for tømming av slamavskillere (septiktanker).

Forskriften presiserer abonnentens plikt til å sørge for at anlegget er tilgjengelig for tømming, for alle private avløpsanlegg. Videre har man fått skriftlig nedfelt kravene kommunen stiller til adkomstvegen for at tømmebilen skal få tilgang. Kommunens plikt til å forhåndsvarsle tømming, tømmehyppighet og hvorledes gebyrberegningen foretas, er også presisert nye forskriften. I hovedsak dreier dette seg om at det som tidligere har vært kommunens praksis, nå blir nedfelt i forskrift slik at det blir enklere og mer forutsigbart for alle. 

Høringsfrist er 28.oktober 2020.

https://www.donna.kommune.no/cpclass/run/cpesa62/file.php/def/20015873d20015874o1d3173/utkast-forskrift-om-slamtoemming.pdf