Kommunale kriterier kan bidra til å tydeliggjøre kommunens praksis, og styrke rettssikkerheten til brukerne. Samtidig skal nødvendig kommunalt handlingsrom og faglig skjønn ivaretas.

I pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 e andre ledd er det bestemt at pasient og bruker som oppfyller kommunens kriterier, men som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold, skal ha rett på vedtak. Vedtaket innebærer at vedkommende er kvalifisert for langtidsplass og skal føres på venteliste. Helse- og omsorgstjenesteloven på sin side pålegger kommunen å føre ventelister over pasienter eller brukere som venter på langtidsopphold.

Høringsfrist er 21. oktober 2020

Høringsforslag: Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester