Regler for tildeling av kulturmidlene (kr.90 000)

Organisasjoner, lag, foreninger, enkeltgrupper og enkeltpersoner som har sitt virke i Dønna kommune, kan søke om tilskudd.

Tilskudd gis ikke til organisasjoner og andre som primært ivaretar medlemmenes yrkes- og/eller økonomiske interesser, støtteforeninger og organisasjoner som ikke er åpne for alle. Rene kommersielle tiltak er ikke berettiget til tilskudd. 

 

Det kan søkes tilskudd til:

 • Idrett- og friluftsliv
 • Barne- og ungdomsaktiviteter
 • Tiltak til funksjonshemmede
 • Historisk arbeid som lokalhistorie, dialekt, stedsnavn og lignende
 • Allment kulturarbeid som sang, musikk, dans, teater, kino, kunst og husflid m.m.

 

Søknaden må inneholde:

 • Søknaden må være levert på eget søknadsskjema og inneholde all obligatorisk informasjon det er bedt om i skjemaet.
 • Søkers navn, adresse, kontaktperson, telefonnummer og kontonummer.
 • Beskrivelse av hva det søkes støtte til, inkludert budsjett og finansieringsplan.
 • Organisasjoner som tidligere har søkt må også legge ved årsmelding og regnskap.

 

Kulturmidler deles ut fra følgende prinsipper:

 • Føringer gitt i gjeldende planverk.
 • Aktiviteter for barn, ungdom og funksjonshemmede skal prioriteres.
 • Forebyggende arbeid blir vektlagt i vurderingen.
 • Folkehelsearbeid blir vektlagt i vurderingen.
 • Gjennomført og planlagt aktivitet vektlegges.

Behandling:

Alle søkere blir gitt orientering med tilsagn eller avslag så snart søknaden er behandlet. Etter søknadsfristens utløp utarbeider administrasjonen en samlet saksfremstilling til politisk behandling. Det gis klageadgang på tildelingen, og formannskapet er klageinstans.

 

Søknadsfrist 1.oktober  

Søknadsskjema fås ved henvendelse til Interne tjenester i Dønna kommune, eller det kan søkes elektronisk via Dønna kommunes hjemmeside.

 

Regler for tildeling av kulturmidler Dønna ungdomsråd (kr.10 000)

Dønna ungdomsråd tildeler kulturmidler til aktiviteter for barn og unge i Dønna kommune.

Organisasjoner, lag, foreninger, enkeltgrupper og enkeltpersoner som gir tilbud til barn og unge, og som har sitt virke i Dønna kommune, kan søke om tilskudd.

Det kan søkes tilskudd til: Barne- og ungdomsaktiviteter

Søknaden må inneholde:

 • Søknadene skal være levert på eget søknadsskjema og inneholde all
 • obligatorisk informasjon det er bedt om i skjemaet.
 • Søkers navn, adresse, kontaktperson, telefonnummer og kontonummer.
 • Beskrivelse av hva det søkes støtte til, inkludert budsjett og finansieringsplan.

 

Alle søkere blir gitt orientering med tilsagn eller avslag så snart søknaden er behandlet. Etter søknadsfristens utløp utarbeider administrasjonen en samlet

saksfremstilling til behandling i Ungdomsrådet.

 

Søknadsfrist 1.oktober 

 Søknadsskjema fås ved henvendelse til Interne tjenester i Dønna kommune.

Søknadsskjema