Kunngjøring av godkjent reguleringsplan for del av GNR 29/2 - Meåsen boligfelt

I medhold av PBL § 12-12 kunngjøres at Dønna kommunestyre i møte den 11.9.2018 under sak 60/18 har godkjent reguleringsplan for «Meåsen boligfelt» med planbeskrivelse, reguleringskart og reguleringsbestemmelser.

Reguleringsplanen omfatter et område på ca. 30 daa. for tilrettelegging av 12 tomter for eneboliger og et område på ca. 3 daa. for konsentrert småhusbebyggelse, inkl. lekeareal, veier og kommunalteknisk infrastruktur.

Kommunestyrets vedtak kan påklages jfr. PBL § 1-9 til Fylkesmannen i Nordland. Evt. klage må fremsettes skriftlig og sendes via Dønna kommune, Rådmannen, Krunhaugen 1, 8820 Dønna, innen tre uker fra kunngjøringsdato.

Det er anledning til å se sakens dokumenter på kommunens hjemmeside www.donna.kommune.no.

 

Rådmannen

24. september 2018 Pål Bleka
Tips en venn  Skriv ut