toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Utvidede karantenebestemmelser for personer som kommer til Dønna og andre tiltak

Nye tiltak for å redusere faren for smitte

Nasjonale myndigheter gjennomfører fortløpende inngripende tiltak for å redusere smittefaren for Koronaviruset. Tiltakene vil kunne ha avgjørende påvirkning for å få kontroll med viruset/smittefaren. 

Kriseledelsen i Dønna kommune har stort fokus på tiltak som kan begrense smittefaren, og om mulig hindre at Koronaviruset kommer til Dønna. Med denne bakgrunnen har kommunelegen mandag 16. mars besluttet følgende tiltak:

 • Dønna kommune ber om at hytteturister fra andre kommuner innstiller sine besøk til Dønna kommune, da besøk gir risiko for spredning, samt at helsetjenesten i kommunen allerede er presset. Se forøvrig https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/offisielt-fra-statsrad-14.-mars-2020/id2693613/
   
 • Dønna kommune ber restauranter og overnattingssteder i kommunen om å stenge sin aktivitet.  Takeaway tillates, under forutsetning av at det tas de generelle hensyn til reduksjon av smittefare.
  • Utbringing av mat kan fortsette.
    
 • Bedrifter bør benytte hjemmekontor for sine ansatte der dette er mulig.
   
 • Det anbefales at ferge- og hurtigbåtreiser i størst mulig grad kun benyttes til nødvendig varetransport og andre samfunnsviktige oppgaver/personell. 
  • De reisende bes om å være oppmerksom på foreslåtte tiltak mht. avstand til andre reisende og foreslåtte hygienetiltak (https://reisnordland.no/a/informasjon-om- korona-viruset).
    
 • Kommunen innfører krav om at personer som kommer til Dønna fra områder utenfor Helgeland fra og med 16. mars 2020 kl. 15:00, må i 14 dagers karantene etter hjemkomst.  For innreisende fra Sverige gjelder bestemmelsen fra 17. mars 2020.
  • Folk som har vært utenfor regionen før 16. mars 2020, og som føler seg usikker på om de har vært eksponert for smitte, skal frivillig gå i hjemmekarantene.
  • Unntak er varetransportører som nevnt i punktet over, forutsatt at nevnte tiltak er på plass. 
    
 • Generelt oppfordres alle kommunens innbyggere å ta hensyn, mest mulig tilsvarende en karantenesituasjon.

Tiltakene vil være gjeldende inntil videre.

Kommuneoverlegen anser dette vedtaket som en naturlig følge av Folkehelseinstituttets anbefalinger, og Helsedirektoratets nasjonale vedtak.
I den nåværende situasjonen er det nødvendig å forebygge og motvirke spredning av covid-19 og det er avgjørende å få satt i verk tiltak raskt. Tiltaket anses nødvendig både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten.

RETTSLIG GRUNNLAG
Smittevernloven § 4-1 femte ledd gir kommuneoverlegen, i kommunestyrets sted, hjemmel til å sette i verk ulike tiltak i hastesaker, når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller motvirke at den blir overført i befolkningen. Aktuelle tiltak fremgår av bestemmelsens første ledd bokstavene a til e.

Grunnleggende krav ved iverksetting av tiltak etter § 4-1 fremgår av smittevernloven § 1-5 hvor det fremgår: "Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder.

Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep."

Vi viser også til Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19.

BEGRUNNELSE
Kommuneoverlegen vurderer at smitteverntiltaket har en medisinskfaglig begrunnelse, er nødvendig av hensyn til smittevernet, og for å opprettholde tilstrekkelig smittvernskapasitet i kommuner og i helse- og omsorgstjenesten. Tiltaket vurderes derfor som forholdsmessig og tjenlig utfra en helhetsvurdering.

Etter kommuneoverlegen sin vurdering vil den samfunnsmessige nytten ved smitteverntiltaket overstige den belastning og ulempe for de tiltaket gjelder. Frivillig medvirkning er vektlagt i vurderingen.

 

Dønna 16.03. 2020

Heidrun Stene
Kommuneoverlege

Tips en venn  Skriv ut
Levert av CustomPublish AS