Kapittel 1 er det nye reglementet for årsbudsjett og økonomiplan beskriver hvordan kommunestyret organiserer kommunen i forhold til rammebudsjettering og målstyring, og hvordan budsjettrammene blir fordelt.

Kapittel 2 beskriver kommunens bruk av finansielle måltall.  Dette er statistikk og økonomiske mål som kommunen er pålagt å utarbeide, og som skal sikre at kommunen forvalter sin økonomi slik at den økonomiske handleevene blir ivaretatt over tid.

Kapittel 3 er en beskrivelse av kommunens delegering av myndighet i budsjett- og økonomisaker.  Alle myndighet er i utgangspunktet gitt til kommunestyret, som må delegere den videre, de3r formålet er å plassere myndigheten til å ta beslutning på de nivå i organisasjonen som gir best økonomisk styring.  Delegering vil si å overføre avgjørelsesmyndighet fra seg selv til andre.  Den som delegerer myndighet kan når som helst ta tilbake myndigheten som er delegert.  Delegering av myndighet innebærer heller ikke at den som delegerer gir fra seg ansvaret på vedkommende område.

Kapittel 4 omhandler kommunens rutiner for budsjettoppfølging.  Kommuneloven stiller krav om at kommunedirektøren minst to ganger i året rapporterer til kommunestyret om utviklingen i inntekter og utgifter.  Hvis utviklingen tilsier avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet.  Reglementet inneholder kommunens rutiner for rapportering og budsjettoppfølging.

Kapittel 5 er kommunens reglement for attestasjon, anvisning og betalingsfullmakter.  Dette er en viktig del av kommunens internkontroll av kommunens utbetalinger.  Det skal foreligge en attestasjon og anvisning før utbetaling skjer.  Reglementet klargjør hvilket ansvar som følger med myndigheten for attestasjon og anvisning i Dønna kommune.

Kapittel 6 er kommunens reglement for investeringsprosjekter.  Reglementet følger Digitaliseringsdirektoratets modell for prosjektorganisering.  Reglementet gjelder i hovedsak for investeringsprosjekter med en brutto ramme på over 2 mill. kroner, og stiller krav til til utredninger og beslutningspunkter, og hvem som har ansvar for hva.

Kapittel 7 er reglement for regnskapsavleggelse, strykninger og avsetning til fond.  Formålet med reglementet er å ivareta regnskapsforskriftens og kommunelovens bestemmelser om årsavslutning av kommuneregnskapet.  Reglementet skal forenkle gjennomføringen av årsoppgjøret ved å avklare roller og gi enkelte fullmakter for årsoppgjøret.

Kapittel 8 er kommunens reglement for utlån.  Reglementet er i hovedsak en delegering av myndighet fra kommunestyret til kommunedirektøren i forbindelse med behandling av sosiale utlån og næringsutlån.

Kapittel 9 er Dønna kommunes reglement for nedskriving av tap.  Reglementet stiller krav til vilkår som må være oppfylt for at et krav skal kunne konstateres som tapt og avskrives, og delegering av myndighet til å gjennomføre nedskrivning av tap.

Kapittel 10 er kommunens finansreglement.  Hensikten med dette reglementet er å gi rammer og retningslinjer for kommunens finansforvaltning.  Reglementet har bestemmelser som skal hindre at kommunen blir påført vesentlig finansiell risiko, og som sikrer at løpende betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall.  Reglementet definerer også hva som er akseptable avkastnings- og risikonivå for plassering og forvaltning av likvide midler, midler til driftsformål, opptak av lån og plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva.

Kapittel 11 er Dønnas innkjøpsreglement.  Dette gjelder for alle anskaffelser til kommunen, det vil si kjøp av varer og tjenester, konsulenttjenester og oppføring av bygg og anlegg.  Reglementet skal bistå kommunens ansatte til å ta korrekte valg med hensyn til prosedyrer ved innkjøp.  Ansatte som er involvert i kommunale innkjøp er forpliktet til å sette seg inn i reglementet og regelverket og utføre innkjøpsarbeid i samsvsar med dette.  Dønna kommune er også en del av innkjøpssamarbeidet "Samordna innkjøp i Nordland", som er et interkommunalt samarbeid mellom kommuner i Nordland med Bodø kommune som vertskommune.

Økonomi- og finansreglementet er lagt ut på kommunens nettsider under "Reglementer", og kan også finnes ved å klikke her.