Kommuneproposisjonen 2021

Kommuneproposisjonen 2021

Kommunestyrets vedtak av virksomhetsplaner for 2021

Saksframlegg
Saksprotokoll
Powerpoint - Virksomhetsplaner 2021

Budsjettkonferansen 12. - 13.10.20 Program for konferansen
Statsbudsjettet 2021 Nasjonalbudsjettet 2021
Statsbudsjettet 2021 (Gul bok)
Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner (Grønt hefte)
Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2021 - 2024

Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 - Rapportdokumentet
Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 - saksframlegg
Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 - vedlegg - Drift - budsjettversjonrapport rådmannens forslag
Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 - vedlegg - Investering - budsjettrapport rådmannens forslag
Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 - vedlegg -Bevilgningsoversikt drift A
Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 - vedlegg -Bevilgningsoversikt investering A
Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 - vedlegg -Bevilgningsoversikt netto driftsutgift - skjema B
Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 - vedlegg -Økonomisk oversikt drift

Formannskapets innstilling til kommunestyre - budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024

Formannskapets innstilling til kommunestyret - Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024

Kommunestyrets vedtak av budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024

Saksframlegg

Saksprotokoll

Budsjettoppfølgingsrapport og budsjettregulering per 30.04.21 Saksfremlegg
Saksprotokoll
Budsjettoppfølgingsrapport og budsjettregulering per 31.08.21 Rapportdokumentet
Saksframlegg
Saksprotokoll
Regnskap og årsmelding 2021 Årsmelding 2021 - Kommunedirektørens årsberetning og resultatenhetenes årsmelding
Årsregnskap 2021
Signert balanse 2021
Revisorsberetning 2021
Årsoppgjørsbrev fra revisjonen
Kontrollutvalgets uttalelse
Saksframlegg
Saksprotokoll