Regjeringen har foreslått at kommunene skal få utbetalt 4,9 milliarder kroner, fordelt med et likt beløp per innbygger.  For Dønna kommunes del vil dette gi en økning i statlige overføringer på rundt 1,2 mill. kroner.

I revidert nasjonalbudsjett for 2022 ble det antydet at kystkommunene vil få utbetalt rundt 500 mill. kroner fra den innførte produksjonsavgiften for havbruksnæringen.  Dette vil i så tilfelle gi Dønna kommune en utbetaling på rundt 3,7 mill. kroner.  Den 24. november kom også regjeringen med de første signalene om hva havbrukskommunene vil få utbetalt av auksjonsinntektene fra salg av ny kapasitet i oppdrettsnæringen.  Auksjonene som ble gjennomført i oktober 2022 ga 3,8 milliarder kroner i inntekt.  I utgangspunktet skulle kommunene og fylkeskommunene få 40 prosent av dette beløpet, som utgjør 1,52 milliarder kroner.  Nå har regjeringen gått ut og lovet at dette beløpet skal styrkes med 800 mill. kroner ekstra.  En foreløpig prognose antyder at Dønna kommune vil få utbetalt rundt 17,0 mill kroner av dette i 2022.  Samlet sett ligger det dermed an til at Dønna kommune vil få utbetalt rundt 20,7 mill. kroner fra Havbruksfondet i år.  Dette er 2,5 mill. kroner mer enn det kommunen hadde budsjettert med.