toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Oversikt over fylkeskommunale tilskudd

Her følger en oversikt over fylkeskommunale tilskuddsordninger.

Fylkeskommunale tilskudd til folkehelserelaterte tiltak 
Tiltaksområdet for folkehelsearbeidet kan defineres bredt, men satsingsområdene er primært: fysisk aktivitet, ernæring, tiltak mot røyking, mental helse og rusforebygging. Søknader innen alle satsingsområdene er relevante, men det er spesielt ønske om tiltak som kan være rusforebyggende eller fremme god mental helse.

Hvem kan søke: kommuner som har inngått partnerskapsavtale.
To årlige søknadsfrister: 15. januar og 15. juni.
 
Tilskudd til idretts- og friluftslivsprosjekter (barn-/ungdomstiltak)
Formålet med ordningen er primært å stimulere til lokalbaserte lavterskelaktiviteter for grupper som krever spesiell tilrettelegging, og for barn og unge som faller utenfor de ordinære idretts- og aktivitetstilbudene.

Hvem kan søke:
Fylkesledd av frivillige foreninger som har barn/ungdom som et av sine arbeidsfelt.
Søknadsfrist: 15. januar.
 
Tilskudd til forebyggende helsearbeid gjennom fysisk aktivitet 
Målgruppen er lokale frivillige organisasjoner (lag, foreninger, etc.), som arbeider med forebyggende helsearbeid gjennom økt fysisk aktivitet.
Det kan også søkes om midler til prosjekter som stimulerer til fysisk aktivitet gjennom samarbeid mellom frivillige organisasjoner, og/eller mellom frivillige organisasjoner og offentlig sektor.

Hvem kan søke:
Frivillige lag og organisasjoner
Søknadsfrist 15. april.
 
Fylkeskommunale tilskudd til helsefremmende  skoler 
Fysisk tilrettelegging som ikke dekkes av spillemidler eller friluftsmidler. 
Motivasjons- og stimuleringstiltak. 
Kostholdstiltak. 
Tiltak som skaper mer aktivitet for flere i eksisterende anlegg/områder 
Utstyr som vil fremme mer aktivitet for enkelte grupper. 
Kompetanse for å få mer fokus på et av områdene 
Særskilte tiltak for spesielle grupper.

Hvem kan søke:
Skoler og barnehager i Nordland
Søknadsfrist 15. januar.
 
Fylkeskommunalt tilskudd til friluftsliv 
Informasjonstiltak - turbøker, brosjyrer, skilt, informasjonstavler, m.m. 
Fysisk tilrettelegging 
Motivasjons- og stimuleringstiltak 
Tiltak for funksjonshemmede og andre mindre mobile grupper 
Tiltak rettet mot barn og unge 
Tiltak som skaper mer aktivitet i eksisterende anlegg/områder 
Tiltak som generelt medfører et økt engasjement for friluftsliv.

Hvem kan søke:
Kommuner, interkommunale friluftsråd/regionråd, skoler, frivillige lag og foreninger, andre.
Søknadsfrist: 15. januar.
 
Statlige midler til friluftsliv 
Helårsløyper m/lys 
Turveger/stier 
Turveger og skiløyper min. 2 km. 
Turkart, O-kart og kart for nærområder. 
Båthus, båthavner og brygger for padling, roing og seiling. 
Dagsturhytter 
Mindre slalåmbakke/skileikanlegg 
Nærmiljøanlegg/aktivitetsanlegg 
Multianlegg for ungdom

Hvem kan søke:
Kommuner, friluftslivsorganisasjoner, idrettslag, beboerforeninger og andre nærmiljø-relaterte lag og foreninger.
Søknadsfrist: Til kommunen innen den søknadsfrist kommunen har satt.
Kommunene har søknadsfrist 15. januar til fylkeskommunen.
 
Tilskudd (IMDI) flerkulturell virksomhet 
Tilskudd til drift av innvandrerorganisasjoner 
Tiltak som skaper møteplasser i lokalsamfunnet på tvers av etnisk og nasjonal opprinnelse, som kurs, seminar, informasjonsmøte, konsert eller idrettsaktivitet. 
Tiltak som gjennomføres i konkret samarbeid med ulike lokale aktører prioriteres. 
Tiltak rettet mot kvinner og ungdom prioriteres.
Hvem kan søke: I prinsippet kan alle søke: Lokale og regionale innvandrerorganisasjoner, andre frivillige organisasjoner, offentlige instanser i samarbeid med frivillige aktører, grupper og pri Tilskudd til drift av innvandrerorganisasjoner.

Hvem kan søke:
I prinsippet kan alle søke: Lokale og regionale innvandrerorganisasjoner, andre frivillige organisasjoner, offentlige instanser i samarbeid med frivillige aktører, grupper og pri Tilskudd til drift av innvandrerorganisasjoner.
Søknadsfrist: 15. februar.
 
Kulturmidler for ungdom 
Kulturmidler til barn og ungdom/ en pott fra Nordland barne- og ungdoms råd(NOBUR) og en pott fra UNGplan midler som fordeles av Ungdommens fylkesting(UFT).
 Alt som er ungdomsrelevant
Hvem kan søke: Alle kommunene og alle som jobber med barn /ungdom
Søknadsfrist: 1. Februar og 1. September
Aktivitetsmidler FYSAK - utlysning 

Hvem kan søke:
kommuner som deltar i FYSAK.
Søknadsfrist 15. januar.
 
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS