toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Gratis kjernetid utvides til å gjelde 3-åringer fra 1. august

Redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid i barnehagen for enkelte grupper

Husholdninger med lav inntekt kan søke om redusert oppholdsbetaling i barnehagene. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6% av inntekten sin for en barnehageplass.

I tillegg har 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen pr uke.

Ordningene gjelder både den private og kommunale barnehager.

I 2015 ble det gjort endringer i forskriften om foreldrebetaling i barnehage. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 pst. av inntekten sin for en barnehageplass. I 2016 gjelder dette for husholdninger som har samlet inntekt som er lavere enn 486.750,-

I tillegg har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen pr uke. Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass. Denne ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 417.000,-

Moderasjonsordningen gjelder både private- og kommunale barnehager, og baserer seg på årlige søknader med inntektsdokumentasjon. Det er Dønna kommune som behandler søknadene, også for barn i private barnehager.

Søknadsfristen er satt til 1. juni. Det søkes for ett barnehageår av gangen.

Det er utarbeidet et eget søknadsskjema som kan fås ved henvendelse til Dønna kommune eller til barnehagen. Skjemaet er også lagt ut på kommunens hjemmeside.

Søknader som kommer etter søknadsfristen vil bli behandlet etter ordinær rutine med behandlingstid på ca. 2 uker fra søknad med nødvendig dokumentasjon er mottatt, og moderasjon vil bli gitt fra etterfølgende 1. eller 15. hver måned. Dette gjelder søknader om moderasjon som kommer når barn starter midt i året eller familien har fått endret den økonomiske situasjonen.

Inntektene som teller i beregningen er husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.

Studielån er ikke skattepliktig kapital- og personinntekt og skal derfor ikke tas med i inntektsgrunnlaget. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Dersom inntekten er endret fra foregående år kan det legges frem annen dokumentasjon for inntekt. Det kan søkes underveis i året dersom det er en vesentlig og varig endring i inntekten til husholdningen. Med vesentlig og varig endring menes stort inntektstap som følge av arbeidsledighet, endring i husholdningene sammensetning eller lignede.

Søknadsskjema kan lastes ned her PDF document ODT document

Mer informasjon om ordningen

 

 

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS