Søknadsplikt

Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp vesentlig må du søke kommunen om utslippstillatelse. Hvis utslippet er fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet, og det totale utslippet er mindre enn 50 personekvivalenter (pe), fyller du ut søknadsskjemaet "Søknad om utslipp av sanitørt og kommunalt avløpsvann", se link under. Skjemaet gjelder både separate utslipp av sanitært avløpsvann og utslipp fra små eiendommer som samarbeider om en felles avløpsløsning. Søknadsplikten gjelder også når avløp går til lukket tank.

Det er ditt ansvar som ansvarlig eier å fylle ut en nøyaktig og fullstendig søknad med alle opplysninger kommunen trenger for å kunne behandle søknaden. Behandlingen av søknaden starter når et fullstendig utfylt søknadsskjema med alle nødvendige vedlegg foreligger. Kommunen behandler søknaden innen seks uker fra fullstendig skjema med vedlegg er mottatt. Mangler opplysninger eller dokumentasjon, vil dette kunne forsinke saksbehandlingen. Dersom du har søkt om unntak, gjelder ikke den absolutte saksbehandlingsfristen på seks uker.

Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann

Slamtømming

Tømmeintervaller

Private septiktanker som er registrert hos Dønna kommune for tømming skal normalt tømmes etter faste intervaller:

  • Slamavskiller bolighus: hvert annet år
  • Slamavskiller fritidsbygg: hvert fjerde år
  • Tette tanker og minirenseanlegg: hvert år

Klargjøring før tømming 

  • Det må være kjørbar adkomstveg fram til maksimalt 50 meter fra slamanlegget, 20 meter når anlegget kun kan nåes med traktor.
  • Før tømming skal tilgang til tanken være klargjort for tømmebilen.
  • Fjern hindringer som sperrer for atkomst.
  • Hvis septiktanken er vanskelig å finne, må du merke den tydelig.
  • Om tømmebilen kommer til en tank som ikke er klargjort og merket, eller blir nektet å utføre jobben, blir det likevel krevd gebyr.

Behov for hyppigere tømming

Ved behov for hyppigere tømming, ekstratømming eller nødtømming, må eier selv bestille dette hos Dønna kommune.

Priser

Priser for fast tømming, ekstratømming og nødtømming fremgår av gjeldende gebyrregulativ. Prisene justeres årlig. 

Lokal forskrift om slamtømming

Dønna kommunestyre vedtok 15.12.2020 lokal forskrift om slamtømming. Forskriften er tilgjengelig på lovdata. 

Tilsyn med private avløpsanlegg

Bakgrunn

Dønna kommune er en kommune med mye spredt bebyggelse hvor det ikke er offentlig avløp. Hus og hytter som har innlagt vann, men som ikke er knyttet til offentlig avløp må ha en egen utslippstillatelse og anlegg for rensing før utslipp. Det følger av forurensningsforskriften kap 12 at kommunen gir utslippstillatelser og skal føre tilsyn med private avløp av denne størrelsen.

Avløpsanlegg som ikke fungerer fører til forurensning. Samlet sett er det ca 800 private avløpsanlegg i kommunen, og det er derfor viktig at de fungerer som de skal og renser avløpet tilstrekkelig før utslipp. Kommunen har per i dag ikke god nok oversikt over status på disse anleggene, og går nå i gang med å kontrollere status. Arbeidet er også et ledd i oppfølgingen av vannforskriften og regional plan for vannforvaltning i Nordland hvor kort fortalt målet er at alt vann skal ha god kvalitet. En stor påvirkning på vannkvalitet i kommunen er utslipp i fra private avløpsanlegg.

Har du privat avløpsanlegg så er du som anleggseier ansvarlig for at anlegget ikke forurenser og er i samsvar med utslippstillatelse og forurensningslovverket.

Gebyr

Det fremgår av forurensningsforskriften § 11-4 om gebyrer for saksbehandling og tilsyn etter forurensningsforskriften at kommunen kan ta betalt for å føre kontroll med de private avløpsanleggene. Gebyrene skal samlet sett ikke overgå kommunens kostnader med arbeidet. Kopmmunestyret i Dønna kommune har vedtatt at eiere av private avløpsanlegg skal betale et årlig gebyr for å finansiere tilsynsarbeidet gjennomført av kommunen. Størrelsen på gebyret framgår av gebyrregulativet og vil bli justert hvert år.