Hvert år gjennomføres en tildeling av Norsk Tippings overskudd (spillemidler) til idrettsanlegg. Har dere planerom bygging, rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, friluftslivsanlegg eller lokale kulturbygg er det mye å hente gjennom statlige spillemidler. 

Veien til en ny søknad

  • Behov for et nytt anlegg eller rehabilitering av eksisterende anlegg
  • Hvem skal stå som søker og eier av anlegget?
  • Kontakt med kommunen
  • Anlegget registreres i anleggsregisteret. Dette gjør ansvarlig i kommunen.
  • Anlegget må inn på kommunal plan: Fysisk aktivitet og naturopplevelser. Denne rulleres hvert år. Benytt da muligheten til å melde inn anleggsbehov slik at dette kan legges inn i den kommunale planen.
  • Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning (tegninger, planer og behovsvurdering) må være godkjent. Disse planene må ha forhåndsgodkjenning av kommunen, med unntak av planer for enkelte typer mer kostnadskrevende idrettsanlegg. Disse må sendes departementet for forhåndsgodkjenning.
  • Søknad utarbeides med alle vedlegg.

Hvem kan søke?

Søkere om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, andelslag, borettslag, velforeninger og andre sammenslutninger (stiftelser, aksjeselskap o.l). 

Et grunnleggende prinsipper at støtte i form av spillemidler ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere. Den til enhver tid gjeldende liste over hvem som kan søke finnes på www.anleggsregisteret.no.

Disse revideres hvert år, og det er derfor viktig at man oppdaterer seg på punkter som er relevante for sin søknad. Bestemmelsene heter «V-0732 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet».

For søkere er det i hovedsak kapittel 2 og 3 som er viktige.

Utarbeidelse av søknader

Det er helt nødvendig at det opprettes kontakt med den i kommunen som er ansvarlig for saksbehandling av spillemiddelsøknader. Dette for å kunne gjennomføre en god søknadsprosess. Det er også flere deler av søknaden som er avhengige av forskjellige kommunale vedtak.

Det må følge flere vedlegg til søknaden for at denne kan godkjennes. Noen av vedleggene vil kommunen måtte inkluderes i, mens andre må søker utarbeide på egen hånd.

 Vedlegg 1: Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
 Vedlegg 2: Detaljert kostnadsoverslag
 Vedlegg 3: Dokumentasjon av de ulike deler av finansieringsplanen
 Vedlegg 4: Plan for drift av anlegget
 Vedlegg 5: Rett til bruk av grunn
 

Sende inn søknad og veien videre

Søknader sendes inn via www.anleggsregisteret.no, innen fristen Dønna kommune har satt: 17.11. 2023.

Kommunen sender alle søknader over til fylkeskommunen for ferdigbehandling, innen 15. januar hvert år.

Underveis vil man kunne få veiledning av kommunen, og eventuelt fylkeskommunen. Disse kan, og bør kontaktes dersom man er usikker på deler av søknaden eller for generell veiledning.