toppbilde 1
Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt A A A

Stadfesting av reguleringsplan for Skudneset maritime næringspark, del av GNR 27/45 - Solfjellsjøen

Fylkesmannen i Nordland har stadfestet kommunens vedtak.

I medhold av PBL § 12-12 kunngjorde Dønna kommunestyre den 7.11.2017 under sak 52/17 reguleringsplan for «Skudneset Maritime Næringspark» med planbeskrivelse, reguleringskart og reguleringsbestemmelser. Reguleringsplanen omfatter område for næringsbygg, vei og parkering samt molo og flytebryggeanlegg i sjø.

Det ble i vedtak og annonsering opplyst om klageadgang, og det kom inn en klage innen fristens utløp.

Klagen har vært til behandling hos Fylkesmannen i Nordland og det er der gjort følgende vedtak:

Fylkesmannen stadfester Dønna kommunes vedtakelse av reguleringsplan for Skudneset maritime næringspark, med tilhørende bestemmelser. Planforslaget ble lagt ut med for kort høringsfrist, hvilket utgjør en saksbehandlingsfeil. Kommunen forlenget fristen og saksbehandlingsfeilen er dermed å anse som reparert. Den øvrige saksbehandlingen kommunen har foretatt, er etter det vi kan se i tråd med de saksbehandlingsregler som plan- og bygningsloven og forvaltingsloven oppstiller for vedtakelse av reguleringsplaner.

Det er derfor ikke grunnlag for å sette til side det skjønnet kommunestyret har utøvd i forbindelse med vedtaket.

Avgjørelsen kan ikke påklages videre jfr. forvaltingsloven § 28

 

Det er anledning til å se sakens dokumenter på kommunens hjemmeside www.donna.kommune.no.

 

Ordfører

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Levert av CustomPublish AS