Kommunestyret i Dønna gjorde i februar vedtak om at Dønna kommune v/bygningsmyndigheten skal prioritere oppfølging og avdekking av ulovlig byggeaktivitet gjennom oppretting av en 50 % prosjektstilling utover den faste 40 % stilling som saksbehandler byggesaker.
Kommunestyret gjorde den 3.11.20 et nytt vedtak der prosjektperioden ble utvidet til 31.12.2021 og der det ble fastsatt bestemmelser for amnesti. Amnestiperioden er ut 2021.
 
Amnesti – hva betyr det ?
Normalt vil en for sent innkommen søknad på et tiltak gebyrlegges med 3x gebyrsats, om søknaden godkjennes eller det blir avslag.
Vedtatt amnesti betyr at et søkbart tiltak som er utført før 3.11.2020 uten at det sendt inn søknad til kommunen, vil kunne behandles på vanlig måte med 1 x gebyrsats.
Hvis omsøkte tiltak er utført før 2003 vil saken bli behandlet på vanlig måte med 0,5 x gebyrsats.
Forutsetningen er at tiltaket er utført på godkjent og klarert areal/tomt, dvs. i forhold til  bestemmelser i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan.
 
Hvis et tiltak er utført uten søknad og godkjenning på et areal som ikke er klarert for bygging, så vil det være anledning til å søke om tillatelse og dispensasjon fra gjeldende bestemmelser.
I slike tilfeller må søker påregne et ekstra gebyr for ulovlig oppføring av bygg/tiltak. Gebyrets størrelse vedtas av formannskapet og er avhengig av tiltakets størrelse, plassering, privat eier eller firma etc.
 
Hvis du har spørsmål og er usikker på ordningen eller om du er eier av et bygg eller tiltak som skulle vært omsøkt, ta gjerne kontakt med vår saksbehandler Jim Andre Hagen på mail jim.andre.hagen@donna.kommune.no
 
Nyttige lenker: