Dønna vannverk forsyner nesten alle kommunens innbyggere, det er bare noen få husstander som har privat brønn.

Drikkevannskilder

Hovedvannkilden er Ranskardvatnet som ligger 173 moh ved Ravnskardfjellet. 

Reservedrikkevannkilden er Ravnskardvatnet som ligger i samme område, men på 43 moh. 

Vannbehandlingsanlegg

Vi har et nytt vannbehandlingsanlegg i Strauma,som ble tatt i bruk høsten 2020. 

Beredskap og sikkerhet

Vannverket er døgnkontinuerlig overvåket, og dersom noe ureglementert skulle oppstå, vil det gå alarm til beredskapsvakt.

Vannprøver

For å sikre at man oppfyller kvalitetskravene i drikkevannsforskriften, tas det prøver ute på vannettet hver måned. I tillegg tas det prøver av råvannet og rentvannet i vannbehandlingsanlegget. 

Årlig oppsumnering av vannprøver kan leses her: