Vann og avløp er en selvkosttjeneste. Det vil si at kommunens kostnader dekkes fullt ut av gebyr fra de som benytter ordningen, og at gebyret kun går til dette formålet.

Plikt til å betale vann- og avløpsgebyr gjelder for eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning, direkte eller gjennom privat samleledning.

Alle næringseiendommerog kombinasjonseiendommer i Dønna kommune skal ha vannmåler installert

Restriksjoner for vannforbruket, eller kortere avbrudd i leveranse av vann eller mottak av kloakk, gir ikke grunnlag for reduksjon av gebyrene.

Tilknytningsavgift gjelder for bygging av nye hus eller bygg som blir tilknyttet kommunal vann og/eller avløpsledning. Tilknytningsavgift gjelder også når bebygd eiendom blir tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning. Se ellers lokal forskrift om vann og avløpsgebyr i Dønna kommune