Det er utarbeidet forslag til følgende forskrifter:

Forskrift om permisjon ved de offentlige skolene i Dønna kommune PDF document ODT document

Dønna kommune foreslår kommunal forskrift om permisjon fra skolen ved de offentlige skolene i Dønna kommune. Dette er i forbindelse med ny opplæringslov av 1.august 2024.

Hensikten med forskriften
Barn har plikt til grunnskoleopplæring fra det året de fyller seks år, til de har avsluttet det 10. trinnet. Kommunen kan gi en elev permisjon fra skolen dersom eleven får en opplæring som samlet sett er forsvarlig. Hensikten med å vedta en forskrift om permisjoner fra opplæringen er å angi når og i hvilket omfang elever kan få permisjon fra den pliktige grunnskoleopplæringen.

 

Forslag til forskrift om hovedmål for Dønna barne- og ungdomsskole i Dønna kommune PDF document ODT document og Forslag til forskrift om hovedmål for Løkta oppvekstsenter i Dønna kommune PDF document ODT document

Dønna kommune foreslår kommunal forskrift om hovedmål for de offentlige skolene i Dønna kommune. 

Hensikten med forskriftene
Hensikten med å vedta en forskrift om hovedmål ved Dønna barne- og ungdomsskole og Løkta oppveksstsenter, er å angi hvilket skriftspråk som skal være hovedmålet på hver skole. Språket skal være enten bokmål eller nynorsk, og skolen skal bruke hovedmålet i den skriftlige opplæringen og i den skriftlige kommunikasjonen med elevene og foreldrene. Det skriftspråket som ikke er hovedmålet, er sidemålet.

 

Forslag til forskrifter om skoleruten ved de offentlige skolene i Dønna kommune skoleåret 2025-2026 og PDF document ODT document 2026-2027 PDF document ODT document

Dønna kommune foreslår kommunal forskrift om skoleruten ved de offentlige skolene i Dønna kommune. 

Hensikten med forskriftene
Hensikten med å vedta en forskrifter om skoleruten ved de offentlige grunnskolene i Dønna kommune er å sikre at opplæringen strekker seg over mist 38 skoleuker, og innenfor en ramme på 45 sammenhengende uker i skoleåret. Forslaget er i samsvar med den fylkeskommunale skoleruten.

Forskrift om skoleregler for offentlige grunnskoler i Dønna kommune PDF document ODT document

Dønna kommune foreslår kommunal forskrift om skoleregler for offentlige grunnskoler i Dønna kommune. 

Hensikten med forskriften
Hensikten med å vedta en forskrift om skoleregler i Dønna kommune, er å sikre elevens rett til et trygt, inkluderende og godt skolemiljø, som fremmer helse, trivsel og læring. Forslag til skoleregler gjelder alle elever og er felles for den offentlige grunnskolen i Dønna kommune. Forskriften angir retten til skoledemokrati og elevens rettigheter, bruk av digitale enheter, orden og oppførsel, og tiltak og fremgangsmåte ved brudd på skolereglene. 

Skolereglene gjelder på skolens område i skoletiden, ved organisert skoleskyss, ved alternative læringsarenaer som er under skolens ledelse og ansvar, og ved andre aktiviteter som har direkte tilknytning til skolegangen. Skolereglene er også gjeldende ved bruk av skolens digitale infrastruktur, også utenfor skolen.

 

Gi innspill til forskriftene

Innspill til forskriftene sendes til kommunen. Frist for innspill er 1.juni 2024.

Innspill kan leveres her

Etter høringsperioden vil kommuneadministrasjonen bearbeide forskriften basert på innspillene som kommer. 

Deretter vil forskriften bli sluttbehandlet av kommunestyret i møtet den 25.juni 2024.