Reguleringsplanen omfatter utvidelse av område for verksted/garasje (næring/tjenesteyting), utsprenging og tilrettelegging av område for ilandføring av grusmasser – herunder etablering av kai/pir.

Kommunestyrets vedtak kan påklages jfr. PBL § 1-9 til Fylkesmannen i Nordland. Evt. klage må fremsettes skriftlig og sendes via Dønna kommune, Rådmannen, Krunhaugen 1, 8820 Dønna, innen tre uker fra kunngjøringsdato.

Det er anledning til å se sakens dokumenter på kommunens hjemmeside www.donna.kommune.no.

 

Teknisk sjef