Reguleringsplanen omfatter et område på ca. 30 daa. for tilrettelegging av 12 tomter for eneboliger og et område på ca. 3 daa. for konsentrert småhusbebyggelse, inkl. lekeareal, veier og kommunalteknisk infrastruktur.

Kommunestyrets vedtak kan påklages jfr. PBL § 1-9 til Fylkesmannen i Nordland. Evt. klage må fremsettes skriftlig og sendes via Dønna kommune, Rådmannen, Krunhaugen 1, 8820 Dønna, innen tre uker fra kunngjøringsdato.

Det er anledning til å se sakens dokumenter på kommunens hjemmeside www.donna.kommune.no.

 

Rådmannen