Måned

Aktivitet

Januar

Budsjettgjennomgang i strategisk ledelse

Februar

Budsjettgjennomgang i strategisk ledelse
Evaluering av fjorårets budsjettprosess
Vedtak av fremdriftsplan
Oppstart av arbeidet med enhetenes virksomhetsplaner
Kommunedirektøren utarbeider årsberetning/årsmelding for forrige regnskapsår

Mars

Budsjettgjennomgang i strategisk ledelse
Kommunedirektøren utarbeider en budsjettoppfølgingsrapport per 28. februar

April

Budsjettgjennomgang i strategisk ledelse
Formannskapet vedtar budsjettoppfølgingsrapport per 28. februar

Mai

Budsjettgjennomgang i strategisk ledelse
Regjeringen presenterer Kommuneproposisjonen med det økonomiske opplegget for det kommende året
Kommunedirektøren utarbeidet en tertialrapport med kommunens økonomiske status per 30. april, som er grunnlaget for kommunedirektørens forslag til rammer for de neste fire årene.
Enhetene leverer sine forslag til virksomhetsplaner for de neste fire årene
Kommunedirektøren utarbeider sitt årlige strategidokument for neste økonomiplanperiode

Juni

Budsjettgjennomgang i strategisk ledelse
Kommunestyret vedtar virksomhetsplaner for enhetene
Kommunestyrets drøfter kommunedirektørens strategidokument
Kommunestyret vedtar de økonomiske rammene for enhetene de neste fire årene og prioriteringsrekkefølgen for utredningen av investeringsprosjekter
Kommunestyret vedtar regnskap og årsmelding for fjoråret
Kommunestyret vedtar tertialrapport/budsjettoppfølgingsrapport per 30. april

August

Budsjettgjennomgang i strategisk ledelse

September

Administrasjonen utarbeider en tertial-/budsjettoppfølgingsrapport med kommunens økonomiske status per 31. august som sammen med kommunestyrets vedtak om rammer legges til grunn for arbeidet med konsekvensjustert budsjett
Budsjettdugnad for kommunestyret, administrasjonen og tillitsvalgte (ultimo september/primo oktober)

oktober

Budsjettgjennomgang i strategisk ledelse
Regjeringen legger fram forslag til neste års statsbudsjett og det økonomiske opplegget for kommunene
Administrasjonen arbeider med kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan
Kommunestyret vedtar tertial-/budsjettoppflgingsrapport per 31. august

November

Budsjettgjennomgang i strategisk ledelse
Kommunedirektøren utarbeider en budsjettoppfølgingsrapport per 31. oktober
Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan presenteres
Formannskapet vedtar sin innstilling til kommunestyret til budsjett og økonomiplan som offentliggjøres

Desember

Budsjettgjennomgang i strategisk ledelse
Formannskapet vedtar budsjettoppfølgingsrapport per 31. oktober
Kommunestyret vedtar budsjett og økonomiplan for de neste fire årene