Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tjenester A-Å
A B D E F G H I J K L M N O P R S T V Ø

A
Allemannsretten
Arealoverføring
Avløserordningene i jordbruket
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Avlastning
Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei

B
Brannvern og tilsyn
Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse
Byggetiltak på bebygd eiendom
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon
Byggavfall - kildesortering
Brukerstyrt personlig assistanse
Brukermedvirkning i skolen
Bostøtte
Boligtilskudd til utbedring/tilpasning
Boligtilskudd til etablering
Bolig - oppføring av ny bolig
Besøkshjem/Å være besøkshjem
Barnehageplass
Barnehage - etablering og drift

D
Driftsbygning i landbruket
Den kulturelle skolesekken
Dagmamma - godkjenning
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

E
Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt
Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt
Eiendomsskatt - krav om omtaksering av eiendom
Etablererprøven for serveringsvirksomhet
Elevenes psykososiale skolemiljø
Eldreomsorg - verdighetsgarantien
Eierseksjonering/reseksjonering
Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse

F
Forurenset grunn - bygging og graving
Fysioterapi
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fredete bygninger og anlegg - tilskudd
Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep
Fradeling av eiendom
Fosterhjem/Å være fosterhjem
Forhåndskonferanse
Fellingstillatelse
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fastlege
Farlig avfall
Familiebarnehage - etablering og drift

G
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring
Grunnskoleopplæring for voksne
Grensejustering

H
Hjemmeundervisning
Hjemmesykepleie
Hjemmehjelp
Helsestasjon

I
Innsynsrett i offentlige dokumenter
Innbyggerinitiativ
Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtjenester

J
Jegerprøven

K
Kunnskapsprøven - alkoholloven
Kulturminner - tilskudd til arkeologiske undersøkelser
Kulturminner - tillatelse til inngrep
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
Konfliktråd
Kommunal bolig
Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning

L
Landbrukseiendom - deling
Landbruksvei - bygging

M
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Matrikkel - retting
Matombringing

N
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd
Nydyrking av arealer til jordbruksformål
Nabovarsel - byggesak

O
Omsorgsbolig
Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Omsorgslønn
Oppmålingsforretning
Opptenning av ild utendørs

P
Psykiske helsetjenester
Produksjonstilskudd i jordbruket
Pleie i livets sluttfase
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

R
Reguleringsplan - rett til å fremme forslag

S
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Sykehjem - langtidsopphold
Sykehjem - korttidsopphold
Sykehjem - avlastningsopphold
Støttekontakt
Startlån bolig
Skolemiljøet
Skogfond
Skjenkebevilling - ambulerende / for en enkelt anledning
Skjenkebevilling
Serveringsbevilling
Salgsbevilling for alkohol

T
Trygghetsalarm
Terminal pleie i hjemmet

V
Vald - godkjenning
Vaktmester - ambulerende

Ø
Økologisk landbruk - direkte tilskudd