Eiendommer som er fredet i henhold til kulturminneloven gis fritak for eiendomsskatt.

Eiendommer av nasjonal eller regional verneverdi, som er regulert til bevaring av kommunen, kan etter søknad gis fritak for eiendomsskatt ved dokumentasjon av merkostnader ved rehabilitering og vedlikehold som:

  • går ut over ordinært vedlikehold, og som har til hensikt å bevare de opprinnelige eller gamle bygningselementene eller bygningens ekthet og opprinnelighet
  • går ut på å tilbakeføre bygningen til opprinnelig stand.

Eiendommer innenfor denne kategori kan gis fritak for eiendomsskatt i flere år, avhengig av omfanget av tiltaket. Det er et vilkår at bygningen er godt ivaretatt med hensyn til vedlikehold og håndtverksmessig standard på det som er utført. Bygningen som fritas må ha allmenn interesse ved bevaring.

Dersom en eiendom blir helt eller delvis fritatt for eiendomsskatt, skal fritaket gjelde fra påfølgende skatteår.

(Vedtatt av kommunestyret 20.12.2016, sak 100/16)