Dagens kontrakt utløper 31.01.2027. I forkant av utlysning av nytt anbud, sendes det ut høring på forslag til endringer i ruteplan og andre forhold knyttet til kontrakten.

Det vises til møter med berørte kommuner i april inneværende år, samt skriftlige tilbakemeldinger i etterkant av disse.

Sambandene til Herøy og Dønna har hatt stor vekst senere år. Kapasiteten i dagens ruter, med dagens fartøy er marginal. Samlet sett er kapasiteten tilfredsstillende, men enkelte avganger har tidvis betydelige kapasitetsproblemer.

Delstrekningene til Austbø, Brasøy og Løkta, samt hele sambandet Solfjellsjøen – Vandve ble gratis for kjøretøy sommeren 2022. Fra midten av august inneværende år ble de trafikktunge reisestrekningene mellom Søvik og Herøy og Sandnessjøen og Bjørn også gjort gratis for biltrafikk. Det er naturlig å anta at gratisferge vil føre til ytterligere økning i trafikktallene, og er noe som må hensyntas i ny anbudsutlysning.

Krav til fergemateriell
Sambandene til Herøy og Dønna betjenes begge av to fartøy pr rute - en 50 PBE- og en 75 PBE-ferge. Fergene er godt motorisert og har god manøvreringsevne. Regulariteten i sambandet har blitt bedre sammenlignet med fartøyene som betjente rutene i tidligere anbud. Fergene har lave baugvisir og dårlig værskydd og oppleves som litt lite hensiktsmessig i dårlig vær.

I ny kontrakt vurderes det en 70 og en 100 PBE-ferge i hvert samband. Det er imidlertid usikkert om fergekaiene er egnet for ferger av denne størrelsen. En mulig løsning kan i stedet være to fartøy pr samband på om lag 80. PBE.

Selv om fartsområdet ikke krever det, vil det etter all sannsynlighet bli stilt krav om baugvisir og skansekledning på fergene. Det gjøres i så måte oppmerksom på at dette vil føre til større vindfang på fergene, og kan ha en negativ effekt på regulariteten ved dårlig vær. Det vil uansett bli stilt krav til at fergene skal kunne betjene alle anløpssteder under normale værforhold.

Det er foreløpig ikke konkludert rundt alderskrav på fergene, men det forventes at det stilles krav til nyere ferger enn i dagens kontrakt.

Forslag til rutetilbud
Vedlagt er forslag til rutetabeller. Disse i kombinasjon med større fartøy, sikrer betydelig økning i samlet kapasitet i sambandene til Herøy og Dønna. Lovpålagt skoleskyss og arbeidspendling er også ivaretatt. Det er utfordrende å rekruttere til bransjen, og det er dermed forsøkt å legge til rette for gunstige skiftordninger som, sammen med nyere elektriske fartøy, vil gjøre sambandene attraktive.

Strømtilgangen er imidlertid fortsatt uavklart. Det tas dermed forbehold om mindre justeringer i rutene for å sikre tilstrekkelig tid til ladding av fartøyene.

Kontraktsstrategi
Fylkeskommunen ønsker å lyse ut en lengre kontrakt enn dagens, som har en varighet på fire år. Lengre kontrakter øker forutsigbarheten for ansatte, operatør, kunder og fylkeskommunen, og kan forsvare investeringer i fartøy. For lange kontrakter kan imidlertid begrense tilbudsutviklingen på lang sikt. En kontraktslengde på inntil ti år, uten opsjon, forener disse hensynene, og vurderes benyttet i denne kontrakten.

Avslutningsvis
Frist for høringsinnspill er 02.10.2023. Kommunene bes gi en samlet tilbakemelding, samt prioritere eventuelle interessekonflikter internt i kommunen.

Innspillene vil bli vurdert i forbindelse med den politiske behandlingen av anbudsutlysningen.

Med vennlig hilsen Jens Morten Nystad
faggruppeleder rutetilbud og drift

Innspill til Dønna kommune innen 28. september 2023.

Ruteforslaget for Sandnessjøen-Bjørn-Løkta
Ruteforslaget for Solfjellsjøen-Vandve
Ruteforslaget for Søvik-Austbø-Herøy-Brasøy
Høringsbrevet fra Nordland fylkeskommune