Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Planstrategi

Høring av kommunal planstrategi 2024-2027

Dønna formannskap vedtok 02.04.24, i sak 25/24, å legge ut forslag til planstrategi 2024–2027 for kommuneplanens samfunnsdel på høring, med merknadsfrist 15.05.24.

I samme møte vedtok også formannskapet i sak 26/2024 foreslo formannskapet at den vedtatte kommuneplanens samfunnsdel 2019 - 2023 skal videreføres i kommunestyreperioden 2024 - 2027 uten endringer.

last ned

Tilskudd til friluftslivtiltak 2024

Frivillige lag og organisasjoner kan søke om tilskudd fra Helgeland friluftsråd til friluftslivtiltak i egen kommune.  

Tildelt tilskudd kan kun brukes til å dekke faktiske dokumenterte utgifter ifb. med tiltaket. Tildelt tilskudd kan ikke benyttes som betaling for egeninnsats, dugnadsinnsats og udokumenterte utgifter. 

Kriterier:
- Søker må ha organisasjonsnummer.
- Søknad må inneholde beskrivelse av tiltaket, kostnadsoversikt/budsjett, plan for gjennomføring og ansvarlig kontaktperson.
- I budsjett er det krav om 50 % egenfinasiering for tiltaket (kan være arbeidstimer/dugnadsinnsats- timesats for dugnad i budsjettet er kr. 300,- pr. time).
- Maksimal søknadssum er kr. 10 000,-
- Tiltaket må som hovedregel gjennomføres i søknadsåret.
- Etter gjennomføring må det skrives en kort rapport om tiltaket. Utbetaling av tildelte midler skjer etter nærmere avtale med Helgeland friluftsråd. 

Prioriterte tiltak:
- Nærmiljøtiltak som favner mange.
- Nye tiltak som ikke tidligere har vært gjennomført.
- Tiltak som kan få nye brukergrupper til å starte med friluftsliv. 

Søknad sendes på mail til: helgeland@friluftsrad.no innen 7. april 2024.

Fjerning av merverdiavgift på feie- og tilsynsgebyr

Det er kommet en prinsipputtalelse fra Skattedirektoratet knyttet til Merverdiavgiftsloven § 3-9 - Offentlig myndighetsutøvelse. Uttalelsen presiserer nå at kommunene ikke skal beregne merverdiavgift på gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Endringen gjelder fra 1/1-2024.

Merverdiavgift som har blitt innbetalt på faktura for 1. termin 2024 vil bli tilbakebetalt og lagt inn som fradrag på 2. termin 2024.

For mer info se vedlagt link: https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/merverdiavgiftsloven--3-9--offentlig-myndighetsutovelse-mv/

Ferge

Oppdatert samferdselsstatistikk

Samferdsel er et tema de fleste øyværinger er opptatt av, så også i Dønna.  Kommunen har de siste årene hatt egne nettsider med samferdselsstatistikk for kommunen og sammenlignbare samband i regionen.  På grunn av kapasitetsproblemer ble ikke statistikken oppdatert høsten 2023.  Nå er både nettsidene og statistikken forenklet, slik at det er enklere å holde den oppdatert.  I tillegg har vi nå også fått med statistikk for ferjesambandet mellom Solfjellsjøen og Vandve.

Statens Vegvesen oppdaterer sin statistikkdatabase den 15. i hver måned.  Vi har som mål at Dønna kommunes statistikksider følger samme prosedyre.

Du finner statistikksidene for Dønna kommune her.

Hvis du er interessert i ferjestatistikken fra Statens Vegvesen, finner du den her.

Brøytebilen sender snø inn i hagen/avkjørsel

Det er ofte spørsmål fra private huseiere som er nabo til kommunale vei, angående brøyting og hvor brøytebilen legger inn snø inn i deres avkjørsel og hage. 

Følgende regler gjelder for dette:

Ved brøyting på offentlige veier er hensynet til farbare veier og fortau større enn hensynet til naboens hage. Det er altså lov for kommunale brøytebiler å sende snø inn på naboeiendommer. Ettersom det er viktig for samfunnet at offentlige veier er kjørbare om vinteren, er ikke den ulempen du påføres som nabo til en offentlig vei, i strid med naboloven. Ulempen er et nødvendig onde for å sikre kjørbare offentlige veier om vinteren.

Vedtatt økonomiplan 24-27

Budsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027

Kommunestyrets evaluering og vedtak om fremdriftsplan for budsjettarbeidet for 2024 - 2027Saksframlegg
Saksprotokoll
Kommuneproposisjonen 2024Kommuneproposisjonen 2023
Kommunedirektørens strategidokument 2024 - 2027Kommunedirektørens strategidokument 2024 - 2027
Kommunestyrets vedtak av rammer og virksomhetsplaner for 2024 - 2027Saksframlegg
Saksprotokoll
Virksomhetsplaner for 2024 - 2027
Budsjettkonferansen budsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027Program
Oppsummering PDF document ODT document
Statsbudsjettet 2024Nasjonalbudsjettet 2024 (oktober 2023)
Statsbudsjettet 2024 (Gul bok) (oktober 2023)
Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2024 (Grønt hefte) (oktober 2023)
Skatter, avgifter og toll 2024
Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2024 - 2027Kommunedirektørens forslag til budsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027
Politiske forslag lagt ut til offentlig ettersyn - 
budsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027
Budsjettforslag fra Dønna Høyre
Budsjettforslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk venstreparti og Rødt
Budsjettforslag fra Senterpartiet
Kommunestyrets vedtak av budsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027Kommunestyrets vedtak om budsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027
Vedtatt gebyrregulativ for 2024
Saksframlegg
Protokoll
Budsjettoppfølgingsrapport per 28.02.24Behandles i formannskapsmøte den 19.03.24
Budsjettoppfølgingsrapport og budsjettregulering per 30.04.24Behandles i kommunestyret den 25.06.24
Budsjettoppfølgingsrapport og budsjettregulering per 31.08.24Behandles i kommunestyret den 05.11.24
Budsjettoppfølgingsrapport per 31.10.24Behandles i formannskapet den 02.12.24
Regnskap og årsmelding 2024Behandles av kommunestyret i juni 2025.
Blue Futuristic Illustration Modern Technology innovation Flyer (2)

Velkommen til Datahjelp!

Dønna Frivilligsentral starter “Datahjelp”, et initiativ som lenge har vært ønsket av Eldrerådet i Dønna kommune. Første Datahjelp-møte vil skje i kommunestyresalen.

Arendalsuka kvadrat

Dønna kommune representert på "Arendalsuka"

Arendalsuka er det største politiske samlingspunktet i Norge, og har vært gjennomført årlig siden 2012.  Arrangementet er et samarbeid mellom nasjonale og lokale politiske partier, frivillige organisasjoner, universiteter, forskningsinstitusjoner, private selskaper og Arendal kommune, og gjennomføres årlig i midten av august.

Kommunedirektør Tor Henning Jørgensen er i år invitert som paneldeltaker på arrangementet "Innovasjon i distriktskjommuner: Er vi godt nok rigget for forskningsarbeid?", som gjennomføres på Lille hotell i Arendal på torsdag 17. august, fra kl. 13 - 14.

Du kan finne mer informasjon om arrangementet her, og du kan følge arrangmenentet på streaming på Facebook her.

Bredbånd Dønna Nord og Løkta

Bredbåndsutbygging Dønna Nord og Løkta - Informasjon fra Telenor

Telenor og Dønna kommune har signert avtale som skal sikre bredbåndsdekning i Dønna Nord og på Løkta. Prosjektet skal være levert mot slutten av 2024. Total kostnadsramme for området er på ca 12.3 millioner.

Utbyggingsområdene Dønna Nord og Løkta markert med salgbare adresser i prosjektet er vist på kart

Ferjedatabanken

Ny nettside om samferdselsstatistikk

Samferdsel er et stadig tilbakevendende diskusjonstema i Dønna , som er ganske naturl, for en øykommune, som er svært avhengig av et velfungerende samferdselstilbud.  

I diskusjonene kan det være greit å ha tilgang til oppdatert statistikk og fakta.  Administrasjonen har derfor prøvd å lage oversiktilige figurer som viser utviklingen av gjenstående biler samt utviklingen av bil- og passasjertrafikk.  Dette er samlet på en temaside på kommunens nettsider under "Samferdsel",som du finner her.

Trafikksikker kommune-kvadrat

Dønna resertifisert som trafikksikker kommune

«Trafikksikker kommune» er en godkjenningsordning forvaltet av Trygg Trafikk, som har utarbeidet kriterier for godkjenningsordningen, og forvalter den.  Den 14. juni ble Dønna resertifisert som trafikksikker kommune.