Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
64184b441911f8ba737c0816_webbb-p-800

HVORFOR FLAGGES DET PÅ KOMMUNEHUSET I DAG?

Flaggingen er en markering av Nordens dag og Helsingforsavtalen! Helsingforsavtalen - Nordens «grunnlov» Nordens dag markeres over hele Norden for å feire det nordiske samarbeidet.

QR-undersokelse

Bli med på å forme Dønnas framtid!

Dønna kommune skal i løpet av våren lage en ny samfunnsdel til kommuneplanen, og vi ønsker at du skal være med å bidra.  En viktig del av en planprosess er medvirkning.  Kommunen har laget en spørreundersøkelse der vi inviterer kommunens innbyggere til å komme med tanker og meninger rundt viktige tema.

Donnalogo-nyheter

Søknad om plass i skolefritidsordningen

Søknad om opptak skjer elektronisk på Dønna kommunens hjemmeside. Det kan søkes om plass gjennom hele året. (Du finner søknadsskjemaet her)

Hovedopptaket for påfølgende skoleår skjer med utgangspunkt i antall søkere pr.1. mai.

Barn som har fått plass i SFO, beholder denne til og med 4. trinn eller til plassen skriftlig sies opp.

Donnalogo-nyheter

Hovedopptak til barnehagene i Dønna kommune 2023-2024

Dere kan nå søke om barnehageplass i Dønna kommune. Nytt barnehageår starter i august og søknadsfristen er 10.april 2023.

Dere kan søke barnehageplass i Dønna barnehage, Løkta barnehage og Drømmehagen barnehage.

De som har plass og ønsker å beholde den uforandret, trenger ikke å søke på nytt.

Alle må søke eller endre plass gjennom foreldreportalen til Visma Flyt barnehage.

Trykk her for å søke.

nye ruter

Justering av ferjerutene i Dønna fra 1. mars

Etter innspill fra Dønna kommune og reisende om kapasitetsproblemer og gjenstående biler, har Nordland fylkeskommune valgt å justere ferjerutene som ble innført 1. januar i år.  De nye rutene vil gjelde fra 1. mars.

Helgeland friluftsråd-kvadrat

Tilskudd til friluftstiltak 2023

Frivillige lag og organisasjoner kan søke om tilskudd fra Helgeland friluftsråd til friluftslivtiltak i egen kommune. Tildelt tilskudd kan kun brukes til å dekke faktiske dokumenterte utgifter ifm tiltaket. Tildelt tilskudd kan ikke benyttes som betaling for egeninnsats, dugnadsinnsats og udokumenterte utgifter.

Er du interessert i å ta lærerutdanning?

Er du interessert i desentralisert lærerutdanning?

Nord Universitet og Studiesenter RKK Ytre Helgeland har gått sammen om prosjektet LæreriNord der de sammen skal se på hvordan de kan jobbe sammen for å øke rekrutteringen til læreryrket og lærerutdanningene i Nordland og nordre del av Trøndelag.

Nord universitet og Studisesenter RKK Ytre Helgeland inviterer derfor til et åpent møte den 22. februar kl. 18-20 på FLUST-huset i Sandnessjøen sentrum.  Målgruppen er:

 • elever i videregående skole og vurderer og ta høyere utdanning
 • vikarer i skolen/barnehagen
 • medarbeidere i skolen som er ufaglært
 • personer med familie og kanskje jobb, som likevel lyst til å ta en utdanning
 • ansatte i kommunen som ønsker videreutdanning
 • ledere eller rådgivere i skolen eller barnehagen
 • alle som er nysgjerrig og vil vite mer om læreryrkene 

Påmelding må gjøres innen 21. februar 2023, og kan gjøres her.

vaskehender

Smittevern

Selv om pandemien har ebbet ut, så er det flere, lett smittsomme sykdommer i omløp.  Covid finnes fortsatt, influensasesongen er godt i gang og omgangssyken herjer.  Sykdom gir fravær fra arbeid og skole, og utfordringer for de som er igjen.  Ikke glem suksessfaktoren fra pandemien; VASK HENDER OG BRUK HÅNDSPRIT.

Er du syk, hold deg hjemme.  Og husk, du er smittebærer 48 timer etter siste runde med oppkast

50871

Tilskudd til tiltak for å fremme gode holdninger i trafikken

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) har sendt ut kunngjøring om tilskuddsmidler for tiltak som er med å fremme gode holdninger i trafikken. Kunngjøringen gjelder to tilskuddsordninger - prosjekt og holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak. Også lag og foreninger kan søke. 

Ordfører i Dønna, Nils Jenssen.

Julehilsen fra ordføreren

Ordfører Nils Jenssen takker alle for året som snart er forbi, og ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år.

Donnalogo-nyheter

Framtidige boligtomter på Solfjellsjøen

Dønna kommune har startet opp arbeidet med å utvikle en ny boligpolitisk plan for kommunen.  På nyåret vil det det også settes i gang arbeid med å revidere kommuneplanens arealdel og sentrale område- og reguleringsplaner. 

Frivillig-ingress

Feiring av frivillighetens dag

Den 5. desember er FNs dag for frivilligheten, og året 2022 er i tillegg erklært som frivillighetens år.  Organisasjoner og lokalsamfunn over hele landet markerer denne dagen i frivillighetens navn.  I Dønna kommune ble frivillighetens dag markert på en tilstelning i regi av flyktningtjenesten og frivillige i kommunen. 

Folketallsendring

Positiv folketallsutvikling i Dønna i 2022

Året 2022 er enda ikke over, men det er kun få dager igjen.  Dønna kommune startet året 2022 med 1 369 innbyggere.  Det er tredje året på rad at kommunen har et stabilt folketall.  I 2020 var folketallet 1. januar på 1 371 innbyggere, og resultatet i 2021 var identisk.  I løpet av 2022 har Dønna kommune hatt en positiv utvikling i folketallet.  Den 1. april hadde innbyggertallet økt til 1 374 innbyggere.  Dette hadde økt per 1. juli til 1 388 innbyggere, og den 1. oktober lå innbyggetallet på 1 391.

En lydhør forsamling.

Politikerne på folkevalgtopplæring

Den 5. desember hadde kommunestyret i Dønna folkevalgtopplæring, og temaet denne gangen var kommuneloven, forvaltningsloven og offentleglova.

Marit og Rajko Savic fikk prisen som Årets ildsjel i Dønna i 2022.

Årets ildsjel

Prisen for «Årets ildsjel» i Dønna for 2022, ble delt ut den 6. desember under markeringen av Frivillighetens Dag.  Årets pris gikk til Marit og Rajko Savic.

Ambulerende vaktmester Ina

Ambulerende vaktmester

Trenger du en ekstra hånd?

Dønna kommune har med glede å tilby alle som har nedsatt funksjonsevne en
ekstra håndsrekning, for at alle skal klare seg best mulig hjemme hos seg selv.

Havbruksfond[1]

Økte inntekter fra koronamidler og Havbruksfondet til Dønna

Torsdag den 24. november, har det kommet signaler om økte overføringer til kommunene, til dekning av kostnadene med håndtering av pandemien i 2022, og vi har fått de første antydningene til hva kystkommunene vil få utbetalt fra Havbruksfondet.

Donnalogo-nyheter

Forslag om gratis SFO i Dønna fra 2023

I formannskapets innstilling til årsbudsjett og økonomiplan 2023 - 2026 er det foreslått å gjøre SFO i Dønna gratis.  Dette er et av forslagene som kom inn i kommunestyrets budsjettkonferanse i september.  Dette ble innarbeidet i kommunedirektørens budsjettforslag, og er nå en del av formannskapets innstilling til kommunestyret, som skal gjøre sitt endelige vedtak den 13. desember.

Budsjett 2023

Offentliggjøring av innstilling til kommunestyret om økonomiplan og årsbudsjett 2023 - 2026

Kommuneloven stiller krav om at kommunen skal offentliggjøre innstillingen til kommunestyret til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, minst 14 dager for kommunestyret behandler saken.

I møte den 22.11.22 vedtok formannskapet sin innstilling til kommunestyret.  I møtet ble også kommunedirektørens forslag til økonomiplan og årsbudsjett behandlet.  Disse versjonen offentliggjøres derfor i henhold til Kommuneloven.

Donnalogo-nyheter

Formannskapsmøte, tirsdag 22. november, kl. 08.30

I morgen, tirsdag den 22. november, klokken 08.30 blir det formannskapsmøte i Dønna med følgende saksliste:

Saksliste:

 • PS 80/22 Mindre endring av Nausttofta hytteomr. Planid - 2013001
 • PS 81/22 26/11 og 26/12 - Saksfremlegg - Søknad om dispensasjon for bygging av ny kai med naust og tilhørende flytebrygge
 • PS 82/22 Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026
 • PS 83/22 Digitale Helgeland. Videreføring som kommunalt oppgavefellesskap
 • PS 84/22 Egenbetaling for omsorgstjenester 2023
 • PS 85/22

Referatsaker:

 • RS 95/22 36/2 - Søknad fradeling boligtomt - Delegert vedtak.
 • RS 96/22 Fergeruter
 • RS 97/22 22/5683-36 Endringer i valgforskriften mv.
 • RS 98/22 Pressemelding fra Helgeland Kraft AS 31.10.22 - Svekket resultat pr. 3 kvartal for Helgeland Kraft AS
 • RS 99/22 Renteregulering
 • RS 100/22 Renteendring for lån 8317.50.41667, 8317.54.74547 og 8317.55.61830
 • RS 101/22 Kopi av innkalling og saksliste til møte i representantskapet i SHMIL 18. vovember
 • RS 102/22 Akvakulturtillatelse til endring av fortøyninger på lokaliteten Sundsøy i Dønna kommune
 • RS 103/22 Dialogmøte mellom ordførere i Helgelandsrådet, Helse Nord RHF og Helgelandssykehuset – svar på spørsmål

Du kan finne sakspapirene til sakene som skal behandles ved å klikke her.

Du kan følge sendingen på Kommune-TV ved å klikke her.

Donnalogo-nyheter

FERGERUTER TIL NYTTE OG BESVÆR!

Det er viktig å kjenne hvilke økonomiske og driftsmessige rammebetingelser som gjelder for et slikt ruteoppsett. I denne omgang har rammene vært to ferger (50 og 70 pbe), begge bemannet med 3 skift. Et skift er tariffmessig fastsatt til å arbeide 35,5 timer pr uke. Dette gir en samlet arbeidstid pr. fartøy på 106,5 timer/uke. Videre er det krav til hviletider, minst en hvileperiode på 6 timer/døgn og i tillegg 4 timer i form av kortere pauser. Det går med noe arbeidstid morgen og kveld til oppstart og fastlegging, slik at effektiv seilingstid med 3 skift blir 99,5 timer/uke pr fartøy.

Samferdsel, og spesielt fergerutene, er alltid et viktig og aktuelt tema for innbyggere og næringsliv i Dønna.  Ikke minst når det skal komme nye ruter, og disse enda ikke er lagt ut.

Formannskapet behandlet Nordland fylkeskommunen sitt forslag til nye ruter (gjeldende fra 01.01. 2023) i sitt møte 15. februar 2022.  Dette var den muligheten Dønna kommune hadde til å formelt gjennom høring, påvirke de nye rutene.  I ettertid har ordføreren til stadighet påminnet samferdselsavdelingen hos fylkeskommunen om Dønna sine innspill.

Vi i Dønna kjenner de lokale behovene bedre enn de ansatte i samferdselsavdelingen, derfor har det vært viktig for oss å få på plass de endringene som ble foreslått.  Dette har hele tiden vært ordfører sitt hovedargument i dialogen med fylkeskommunens ulike nivåer.

Dessverre har det tatt for lang tid å få offentliggjort de nye rutetidene.  Første nyttårsdag 2023 nærmer seg raskt, og det har vært en rekke henvendelser fra ordfører til fylkeskommunen med ett tydelig budskap; Nå må de nye rutetabellene legges ut. Først fredag 18 november har oppfordringene gitt resultat ved at fylkeskommunen la ut de nye rutene på «Reis Nordland».

Det er bare å beklage sendrektigheten.  Sen publisering av ruteendringer er forøvrig ikke noe nytt.  I januar 2019 fikk Dønna kommune kun noen dager til å uttale seg, fra mottatt ruteforslag til de ble iverksatt. Befolkningens frustrasjon er meget forståelig, og ordfører har formidlet den til fylkeskommunen.

Uavhengig av hvordan de nye rutetidene ble, så vil ordfører gjenta kritikken av for dårlig kommunikasjon fra fylkeskommunens side til brukerne av fergetilbudet.  Skal kommunen og fylkeskommunen samarbeide godt om å utvikle Nordland, så er en god dialog grunnlaget.

Nå er de nye fergerutene som skal gjelde fra 1 januar offentlig, og mulige svakheter vil bli tydeligere når rutene er satt i drift. Fylkeskommunen har signalisert at den vil være åpen for dialog og eventuelt justering etter at rutene har vært i drift en stund. Denne ruten er ment å vare i 3 år frem til 2026. Deretter er det planlagt (RTP) å innføre to El-ferger, en 50 pbe og en 100 pbe, til vårt samband. Da er det et felles mål om at den største ferga får 4 skift slik at åpningstid kan utvides. Vi er alle utålmodige i vårt ønske om å forbedre tilbudet, men for å få tilstrekkelige rammebetingelser er det min holdning at dette må utvikles steg for steg. Neste mulighet for større endringer blir derfor i 2026.

 

Dønna 21.11.2022.
Nils Jenssen
Ordfører

dil-logo

Fjelltrimmen 2023 - turbeskrivelser

Dønna idrettslag har plassert ut trimkasser/trimbøker på 10 forskjellige steder på Dønna. Det er tursti til alle postene, men kvaliteten på merkingen av stiene varierer veldig. Turene er av forskjellig vanskelighetsgrad og gjennomføres på eget ansvar. Det gjøres oppmerksom på fare for ras samt is-/steinfall, særlig på tur opp Hestskaret (Nordvika).

I slutten av året vil det bli trukket ut to vinnere på hver «topp» blant de som skrevet sitt navn i turbøkene. Disse vil hver få et gavekort på kr. 500.

I tillegg vil alle som besøker alle 10 postene i tidsrommet 16.10.22 – 15.10. 2023 og som leverer inn registreringsskjema til idrettslaget v/leder Tore Westin innen 31.oktober 2023, få utdelt ett krus påtrykt Fjelltrimmen 2023.

For de under 7 år, de over 70 år samt funksjonshemmede er det nok med registrerte besøk på til sammen 7 av postene. Registreringsskjema kan skrives ut på kommunens heimeside, på kommunehuset hos folkehelsekoordinator, eller hentes på oppslagstavle på dagligvarebutikkene (Coop Dønna, Spar og Joker).

spillemidler

Søknad om spillemidler 2022

Har dere planer om bygging, rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, friluftsanlegg eller lokale kulturbygg er det mye å hente gjennom statlige spillemidler.  Frist for å sende inn søknad er 18. november.

Ta gjerne kontakt for bistand med søknadsprosessen.

Kontaktperson: Sissel Eide Knutsen. Tlf. 975 94 718. epost: sissel.eide.knutsen@donna.kommune.no