Folkehelsekoordinator skal:

  • Utarbeide tilstandsrapport (oversiktsdokument) over helsetilstanden i kommunen
  • Sørge for at folkehelseperspektivet blir ivaretatt i overordnede planprosesser
  • Følge opp mål og strategier i regional plan for folkehelse
  • Følge opp folkehelsearbeidet i kommunen
  • Delta og/eller være prosjektleder ved prosjektarbeid
  • Håndtere og bistå ved spillemiddelsøknader
  • Være rådgiver, pådriver og tilrettelegger for at andre aktører i kommuneorganisasjonen og lokalsamfunnet tar et forebyggende og helsefremmende ansvar

Jenny kan kontaktes på e-post:

Jenny.livesdatter.helgesen@donna.kommune.no

 

Eller telefon: 750 52225