Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger

Som nyankommet innvandrer skal du få opplæring i norsk språk og norsk samfunn slik at du og din familie kan få fotfeste i nytt land, komme inn på arbeidsmarkedet og få økonomisk selvstendighet.

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Opplæringen i norsk og samfunnskunnskap skal gjøre deg i stand til å snakke norsk og forstå samfunnet. Opplæringen skal gi deg et minimumsnivå i norsk.

Opplæringen i samfunnskunnskap blir gitt på et språk du forstår.

Du vil også få en opplæringsplan som beskriver målene for akkurat deg.

Når opplæringen er ferdig må du ta en avsluttende prøve. Da vil du også få et deltakerbevis.

Målgruppe

Du er innvandrer med oppholdstillatelse. Du er mellom 18 og 67 år.

Kriterier/vilkår

Kontakt Dønna voksenopplæring på tlf 750 53 653

Pris for tjenesten

Kommunen kan ta betaling for de som er i Norge som arbeidsinnvandrere eller i familie med disse.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende


Partnere


aaa
Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt integreringsloven Kapittel 6.

Lover

Forvaltningsloven
Integreringsloven

Forskrifter

Integreringsforskriften

___
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kontakt Dønna voksenopplæring på tlf 750 53 653

Søknaden sendes til

Dønna kommune
Voksenopplæringen
8820 Dønna

Saksbehandling

Saksbehandlingstid

Tilbud om opplæring i norsk og samfunnskunnskap skal gis så snart som mulig og senest innen tre måneder etter at du er registrert i kommunen.

Du vil få et deltakerbevis når opplæringen er ferdig. Blir opplæringen avbrutt av en eller annen grunn, vil du fortsatt få deltakerbeviset.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtak om

  • tildeling av eller avslag på deltakelse
  • vesentlige endringer i opplæringsplanen
  • at opplæringen stanses
  • godkjennelse av permisjon
  • søknad om fritak.

Dette må skje innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Dønna voksenopplæring
Besøksadresse:Bjørn 8820 DØNNA
Andre opplysninger
Oppdatert:
2016-01-06 13:21
Gyldig til
2017-01-15