Det er åpnet for tidligjakt på grågås i perioden 26.7. til og med 9.8. fra kl 04

Rapportering
Det er  satt som vilkår at det skal lages en rapport som oppsummerer og evaluerer erfaringer fra tidligjakta.
Rapporten skal inneholde opplysninger om:

  • Antall jegere og jaktdøgn.
  • Antall felt fugl og aldersfordeling voksne og årsunger i de ulike områdene.
  • Vurdering av ordningen i forhold til skadereduserende effekt på dyrket mark.
  • Den tidlige jaktas eventuelle påvirkning på tidspunktet for høsttrekket for grågåsa.

Grunneierlag, eller de som selger og organiserer jakta, rapporterer til kommunen etter endt tidligjakt.

 

Forskrift om utvidet jakttid på grågås og utviding av periode for eggsanking for 2019 - 2021 i nærmere angitte områder i kommunene Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega i Nordland fylke

Fastsatt av Fylkesmannen i Nordland 24.04.19. Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov av 19.06.09 om forvaltning av naturens mangfold §§ 15 og 16, og § 3 i forskrift av 01.04.17 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022.

§ 1. Det åpnes for jakt etter grågås fra og med 26. juli til og med 9. august 2019 - 2021 i kommunene Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega.

§ 2. Jaktområdet avgrenses til innmark og dens randsone (inntil 50 meter fra innmark). Det er ikke tillatt å jakte på friområder som er synliggjort med grønn farge i kartvedlegg.

§ 3. Det tillates kun jakt innenfor tidsrommet kl. 04.00-10.00 i Alstahaug, Herøy og Dønna. I Vega tillates det kun jakt innenfor tidsrommet kl. 16.00 – 22.00.

§ 4. Det åpnes for å utvide tida for eggsanking fram til og med 15. mai i 2019 – 2021 i følgende områder:

- Alstahaug: Mindland og Austbø/Blomsøy/Hestøysund.

- Dønna: Vandve, Skaga, Åker/Stavseng og Glein/Våg.

- Herøy: Tenna, Sør-Herøy og Nord-Herøy.

- Vega: Viksås og områdene Åsen, Floa, Kjul/Andvågen og Færset.

 

§ 5. Denne forskriften trer i kraft straks.

Tidlig jaktstart på grågås.pdf

Forskriften i sin helhet finner du ved å følge denne linken:

https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2019-04-24-518