Kriterier:

  • Søker må ha organisasjonsnr.
  • Søknad må inneholde beskrivelse av tiltaket, kostnadsoversikt/budsjett, plan for gjennomføring og ansvarlig kontaktperson.
  • I budsjett er det krav om 50% egenfinansiering for tiltaket (kan være arbeidstimer/dugnadsinnsats. Timesats for dugnad i budsjettet er kr 300,- pr time).
  • Maksimal søknadssum kr 10.000,-
  • Tiltaket må som hovedregel gjennomføres i søknadsåret.
  • Etter gjennomføring må det skrives en kort rapport om tiltaket. Utbetaling av tildelte midler skjer etter nærmere avtale med Helgeland friluftsråd.

Prioriterte tiltak:

  • Nærmiljøtiltak som favner mange.
  • Nye tiltak som ikke tidligere har vært gjennomført.
  • Tiltak som kan få nye brukergrupper til å starte med friluftsliv.

Søknad sendes på mail til: helgeland@friluftsrad.no innen 1. april 2023