Årshjulet

Dønna kommune har utarbeidet et årshjul som beskriver aktiviteter i kommunens arbeid med budsjettprosess, økonomiplan og  rapporteringer til kommunestyret gjennom året.  

 
Måned Aktivitet
Februar
 • Evaluering av fjorårets budsjettprosess
 • Vedtak av fremdriftsplan for årets budsjettprosess
 • Oppstart av arbeidet med enhetenes virksomhetsplaner for de neste fire årene
Mars
 • Oppsummering og rapportering til kommunestyret om status for de ulike prosessene i årshjulet
Mai
 • Regjeringen presenterer Kommuneproposisjonen med det økonomiske opplegget for det kommende året
 • Administrasjonen utarbeidet en tertialrapport med kommunens økonomiske status per 30. april, som er grunnlaget for kommunedirektørens forslag til rammer for de neste fire årene.
 • Enhetene leverer sine forslag til virksomhetsplaner for de neste fire årene
 • Kommunedirektøren utarbeider sitt årlige strategidokument for neste økonomiplanperiode
Juni
 • Kommunestyret vedtar virksomhetsplaner for enhetene
 • Kommunestyrets drøfter kommunedirektørens strategidokument
 • Kommunestyret vedtar de økonomiske rammene for enhetene de neste fire årene og prioriteringsrekkefølgen for utredningen av investeringsprosjekter
 • Kommunestyret vedtar regnskap og årsmelding for fjoråret.
September
 • Administrasjonen utarbeider en tertialrapport med kommunens økonomiske status per 31. august som sammen med kommunestyrets vedtak om rammer legges til grunn for arbeidet med konsekvensjustert budsjett
 • Budsjettdugnad for kommunestyret, administrasjonen og tillitsvalgte (ultimo september/primo oktober)
oktober
 • Regjeringen legger fram forslag til neste års statsbudsjett og det økonomiske opplegget for kommunene
 • Administrasjonen arbeider med kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan
November
 • Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan presenteres
 • Formannskapet vedtar sin innstilling til kommunestyret til budsjett og økonomiplan som offentliggjøres
Desember
 • Kommunestyret vedtar budsjett og økonomiplan for de neste fire årene

Økonomiplanperioden 2022 - 2025

Kommunestyrets evaluering og vedtak om fremdriftsplan:

Regjeringens økonomiske opplegg for 2022:

Kommunens økonomirapportering og budsjettregulering per 30. april 2021:

Virksomhetsplaner for Dønna kommune for 2022 - 2025:

Kommunedirektørens strategidokument for 2022 - 2025:

Kommunens økonomirapportering og budsjettregulering per 31. august 2021:

Budsjettdugnad - Mosjøen - 29. - 30. september 2021:

Statsbudsjettet for 2022:

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2022 - 2025:

Formannskapets innstilling til kommunestyret - budsjett og økonomiplan 2022 - 2025:

Kommunestyrets vedtak - økonomiplan og årsbudsjett 2022 - 2025:

Årsmelding og årsberetning 2022:

 • Dette publiseres når det sendes til politisk behandling i juni 2023.

Økonomiplanperioden 2021 - 2024

Regjeringens økonomiske opplegg for 2021:

Virksomhetsplaner for Dønna kommune for 2021 - 2024 og fremdriftsplan:

Kommunens økonomirapportering og budsjettregulering per 30. april 2020:

Kommunens økonomirapportering og budsjettregulering per 31. august 2020:

Budsjettdugnad 2020:

Statsbudsjettet for 2021:

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2021 - 2024:

Formannskapets innstilling til kommunestyret - budsjett og økonomiplan 2021 - 2024:

Kommunestyrets vedtak - økonomiplan og årsbudsjett 2021 - 2024:

Årsmelding og årsberetning 2021:

 • Dette publiseres når det sendes til politisk behandling i juni 2022.

Økonomiplanperioden 2020 - 2023

Regjeringens økonomiske opplegg for 2020:

Kommunens økonomirapportering og budsjettregulering per 30. april 2019:

Kommunens økonomirapportering og budsjettregulering per 31. august 2019:

Statsbudsjettet for 2020:

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2020 - 2023:

Formannskapets innstilling til kommunestyret - budsjett og økonomiplan 2020 - 2023:

Kommunestyrets vedtak - økonomiplan og årsbudsjett 2020 - 2023:

Årsregnskap og årsberetning 2020: