Planområdet tilrettelegger for et attraktivt område for ferie- og fritidsbebyggelse, med tilhørende nærings- og servicefunksjoner - samt veiarealer. Det planlegges rundt 70 boenheter i frittliggende hytter, konsentrert rorbu/sjøhusbebyggelse og leilighetsbygg. Det tilrettelegges også for næringsaktiviteter knyttet til lokale bedrifter og reiselivsnæring, overnatting, servering og utleie samt servicefunksjoner tilknyttet næringen.
Reguleringsplan omfatter også områder for fritidsaktiviteter, parsellhager, friluftsliv og rekreasjon.