Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Budsjett 2023

Offentliggjøring av innstilling til kommunestyret om økonomiplan og årsbudsjett 2023 - 2026

Kommuneloven stiller krav om at kommunen skal offentliggjøre innstillingen til kommunestyret til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, minst 14 dager for kommunestyret behandler saken.

I møte den 22.11.22 vedtok formannskapet sin innstilling til kommunestyret.  I møtet ble også kommunedirektørens forslag til økonomiplan og årsbudsjett behandlet.  Disse versjonen offentliggjøres derfor i henhold til Kommuneloven.

Artboard 1

Kulturmidler - Dønna kommune

Søknadsfrist: 1. oktober

Kulturmidler er penger som Dønna kommune setter av i budsjettet hvert år til å styrke kulturarbeidet i kommunen. Formålet med kulturmidlene er å bidra økonomisk til kulturarbeid i Dønna kommune i tråd med gjeldende planverk.

Det er satt av kr. 100 000 til søkbare kulturmidler. Kr.10 000 av disse tildeles av Dønna ungdomsråd. Midlene som tildeles av Dønna ungdomsråd er forbeholdt barne- og ungdomsaktiviteter.

Breivika S

Info endringer angående - Mowi ASA søker arealendring og biomasseøkning ved lokalitet 32897 Breivika S

Mowi søkte opprinnelig om areal og biomasseøkning ved lokalitet 32897 Breivika S i Dønna kommune. Søker trekker nå søknad om økning av MTB, men søknad om arealendring trekkes ikke.
 
Fiskeridirektoratets vurdering:
Fiskeridirektoratet frarådet biomasseøkning som omsøkt i ovennevnte uttalelse og vurderte at de omsøkte tiltakene ikke ville gi større bruksmessige negative konsekvenser for fiskeriinteressene, enn hva eksisterende akvakulturanlegg allerede utgjør. Vi anser dermed at den omsøkte arealendringen ikke vil ha økte negative konsekvenser for fiskeriinteressene i området, og har ingen merknader til at søknad om arealendring innvilges om omsøkt.
 

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:
Søknad akvakultur i Dønna kommune i Nordland
Søker: Mowi ASA
Søknaden gjelder: Arealendring og biomasseøkning
Søkt størrelse: 4680 tonn MTB
Lokalitet: 32897 Breivika S
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 66º09,481` Ø 12º40,924`
Midtpunkt fôringsflåte N 66º09,572` Ø 12º41,276`
Kontaktadresse: post@donna.kommune.no

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 08.08.2022