Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Oppstart skoleåret 2021-22

Kultursalen mandag 23. august kl 08.30

Det blir oppstart for det nye skoleåret i kultursalen mandag 23. august kl 08.30. Skoleåret startes på grønt nivå med hensyn til smittesituasjon, slik at alle elever og ansatte ønskes velkommen

Høring endret renovasjonsforskrift

Renovasjonsforskriften ut på høring - høringsfrist 17.sept 2021
Det ble startet en prosess for å endre renovasjonsforskriften I 2019. Forskriften ble da behandlet i Representantskapet på høsten og deretter lagt ut til høring. Det kom inn en del høringsuttalelsen som i hovedsak gikk på innføring av fritidsrenovasjon for campingvogner og - biler som star fast oppstilt mer enn 3 måneder pr år.

Like i forkant av at representantskapet skulle behandle saken, ble vi rammet av en pandemi og saken ble utsatt fordi man ikke kunne ha fysiske møter.

SHMIL ønsker nå å gjøre ytterligere noen endringer i forskriften og sender derfor forskriften ut på ny høring. De høringsuttalelsene som kom inn i forrige runde vil bli behandlet sammen med saken når den kommer opp i styret og Representantskapet til høsten, men det er også mulig å gi nye høringsinnspill. 

Vedlagt ligger oversendelsesbrev og utkast til revidert renovasjonsforskrift.

SHMIL vil legge ut en felles sak på sine hjemmesider, samt annonsere høringen i lokalavisen.

Synspunkter til høringsutkastet sendes til
SHMIL IKS, att. Toril Haltbrekken, Åremma, 8664 Mosjøen
eller til post@shmil.no innen 17.september 2021.

Du kan stemme fra 1. juli

Dersom du ikke har mulighet til å stemme på valgdagen eller i den ordinære perioden for forhåndsstemmegiving, kan du fra 1. juli t.o.m. 9. august henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme. Ta kontakt på tlf 75 05 22 00.

Kartutsnitt

Offentlig ettersyn - Planprogram Områdeplan Bjørn industriområde, Dønna

OFFENTLIG ETTERSYN

FORSLAG TIL PLANPROGRAM, OMRÅDEPLAN BJØRN INDUSTRIOMRÅDE, DØNNA 

Formannskapet har i sak  47/21 gjort følgende vedtak:
1. I henhold til plan- og bygningslovenes (pbl) §§ 4-1 og 11-13 legges forslag til planprogram for områderegulering Bjørn Industriområde ut på høring. 

2. I henhold til pbl § 4-1 andre avsnitt, kunngjøres og varsles det samtidig om oppstart av planarbeidet.

3. Høringsfristen settes til 30. juni 2021.

Høringsuttalelser og innspill sendes til Multiconsult As : tromso@multiconsult.no
Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Gry Eva Michelsen, mail Gry.Michelsen@multiconsult.no