Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Artboard 1

Kulturmidler - Dønna kommune

Søknadsfrist: 1. oktober

Kulturmidler er penger som Dønna kommune setter av i budsjettet hvert år til å styrke kulturarbeidet i kommunen. Formålet med kulturmidlene er å bidra økonomisk til kulturarbeid i Dønna kommune i tråd med gjeldende planverk.

Det er satt av kr. 100 000 til søkbare kulturmidler. Kr.10 000 av disse tildeles av Dønna ungdomsråd. Midlene som tildeles av Dønna ungdomsråd er forbeholdt barne- og ungdomsaktiviteter.

Breivika S

Mowi ASA søker arealendring og biomasseøkning ved lokalitet 32897 Breivika S

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:
Søknad akvakultur i Dønna kommune i Nordland
Søker: Mowi ASA
Søknaden gjelder: Arealendring og biomasseøkning
Søkt størrelse: 4680 tonn MTB
Lokalitet: 32897 Breivika S
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 66º09,481` Ø 12º40,924`
Midtpunkt fôringsflåte N 66º09,572` Ø 12º41,276`
Kontaktadresse: post@donna.kommune.no

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 08.08.2022

Planområde i kart

Varsel om oppstart – detaljregulering for Skipåsen hyttefelt

Planområdet omfatter gnr/bnr 11/15, arealene til Nord-Dønna båtforening, eksisterende hyttetomter og tilliggende eiendommer. I tillegg omfattes noen arealer i sjø samt vegarealer; deler av Sørøyveien og Nordøyveien. Planområdet er på ca 180 daa.

Innspill til planarbeidet sendes innen 10.august 2022 til 

Norconsult AS, CM Havigs gt 21, 8656 Mosjøen, eller på e-post til wibeke.johansen@norconsult.com 

Kunngjøring vedtatt reguleringsplan Rigmorhågjen Hytteområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har Dønna kommunestyre i møte den 21. juni 2022 vedtatt følgende plan: Mindre vesentlig reguleringsendring jfr. plan. og bygningslovens § 12-14 – planid. 1827_1042.

Hensikt:

Område med formål Privat båtanlegg på land (N) er endret til Oppstillingsplass bobil og campingvogn (BC).

 

Medvirkning:

Planforslaget er utsendt på høring til offentlige og private instanser samt til stedlig lokalutvalg.

Klageadgang:

Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i nordland innen 3 uker etter denne kunngjøringen.

Klagen må være grunngitt.

Frist for å klage er satt til 12. august 2022.

(Frist utvidet da ikke alle berørte parter har fått skriftlig melding om vedtak)

Klagen sendes til: post@donna.kommune.no 

eller -  Dønna kommune -Teknisk drift, Krunhaugen 1, 8820 Dønna

Krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 eller krav om innløsning etter plan og bygningslovens § 15-2 må fremsettes senest tre – 3 – år etter annonsering.

Krav om erstatning og evt. innløsning skal rettes til kommunen.