Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høring - Felles Slamforskrift og retningslinjer til disse for SHMIL-kommuner

Det ble i SHMIL’s representantskapmøte høsten 2020 vedtatt at SHMIL skulle starte utredning av å overta slaminnsamling for eierkommunene.


Utredning startet i begynnelsen av 2021, med oppstartsmøte med alle kommunene.
Det ble laget ett prinsippvedtak vedr fortsatt utredning, som ble sendt sendt til behandling i alle kommunestyrene.


Dette ble vedtatt av alle 11 kommunestyrene i perioden desember 2021 – juni 2022.
SHMIL har siden siste vedtak utarbeidet forslag til felles forskrift og retningslinjer, som med dette legges ut på høring i alle eierkommunene.


Etter gjennomført høring vil forskrift bli behandlet i representantskapet i november 2023, og skal sluttbehandles i eierkommunene i desember 2023. Det er viktig at dersom kommunen ønsker å gjøre endring i forskriften, må dette gjøres som høringsinnsinnspill innen fristen den 31. juli 2023.


Innspill som kommer etter fristen vil ikke bli tatt hensyn til.

Områdereguleringsplan for Åkervågen næringsområde, planID 2019001

Kommunestyret har vedtatt "Områdereguleringsplan for Åkervågen næringsområde" den 18.04.2023 i sak 7/2023

Planen består av:
Plankart datert 15.09.2021
Reguleringsbestemmelser datert 12.12.2021
Planbeskrivelse med KU datert 15.08.2021

I følge vedtaket  vil plan "Detaljregulering fiskerihavn Åkervågen", PlanID 2013003, utgå.

Kart, planbestemmelser, planbeskrivelse vil bli lagt ut når de er oppdatert etter vedtakstekst.

Vedtak kommunestyret 18.04.2023.pdf 

Andre gangs behandling Områdereguleringsplan Åkervågen næringsområde. Sluttvedtak.

Link til kommunestyremøte den 18. april 2023.

Planområde i kart

Varsel om oppstart – detaljregulering for Skipåsen hyttefelt

Planområdet omfatter gnr/bnr 11/15, arealene til Nord-Dønna båtforening, eksisterende hyttetomter og tilliggende eiendommer. I tillegg omfattes noen arealer i sjø samt vegarealer; deler av Sørøyveien og Nordøyveien. Planområdet er på ca 180 daa.

Innspill til planarbeidet sendes innen 10.august 2022 til 

Norconsult AS, CM Havigs gt 21, 8656 Mosjøen, eller på e-post til wibeke.johansen@norconsult.com