Vann- og avløpsvirksomheten er underlagt en rekke lover og forskrifter som regulerer og påvirker planlegging, utførelse og drift av VA-anlegg. Nedenfor er de viktigste lover og forskrifter med betydning for VA opplistet.

Lokal forskrift om vann-og avløpsgebyrer​

Vannressursloven

Vass og avløpsanleggslova

Forurensningsloven

Forurensningsforskriften

Matloven

Drikkevannforskriften