Vann- og avløpsvirksomheten er underlagt en rekke lover og forskrifter som regulerer og påvirker planlegging, utførelse og drift av VA-anlegg. Nedenfor er de viktigste lover og forskrifter med betydning for VA opplistet.

Lokal forskrift om vann-og avløpsgebyrer​

Forskrift om tømming av slam fra slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg mv., Dønna kommune, Nordland

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Dønna kommune, Nordland

Vannressursloven

Vass og avløpsanleggslova

Forurensningsloven

Forurensningsforskriften

Matloven

Drikkevannforskriften