Som hovedregel skal alle boliger og virksomheter tilknyttes offentlig vann- og avløpsanlegg der dette finnes. Unntakene finnes der hvor det vil innebære urimelig store kostnader å gjennomføre tilknytningen. 

Alle tilknytninger og andre søknadspliktige VA-tiltak skal forhåndsgodkjennes av Dønna kommune. VA-søknad bør vedlegges byggesøknad og/eller gravesøknad. Tilkoblingen foretas gjennom autorisert rørlegger.

Detaljert oversikt over vilkår ved tilknytning finnes i lokal forskrift og standard abonnementsvilkår for vann og avløp.

Se også:

VA - Søknad om tilknytning til vann og avløp

VA - Søknad om utslippstillatelse

VA - Ferdigmelding