Bestemmelser om vannmålere ble vedtatt av kommunestyret 6.11.2018, se lokal forskrift.

Alle nye målere som blir installert er kommunens eiendom og selve måleren bekostes av kommunen. Abonnenten må selv bekoste installasjon av vannmåler i konsoll og evt. flytting av måleren. Installasjon av måler skal utføres av en godkjent rørlegger i samsvar med det til enhver tid gjeldende reglement. Etter montasje skal vannmåleren plomberes av kommunen eller av godkjent rørlegger engasjert av kommunen.  For anskaffelse og vedlikehold av vannmåleren betales en årlig leie. Pris for leie av vannmåler fremkommer av gebyrregulativet.

1. REKVISISJON AV VANNMÅLER

1.1 Huseier kontakter rørleggerfirma. 
1.2 Rørlegger rekvirerer og henter vannmåleren ved kommunens lager. 
1.3 Når vannmåler er ferdig montert leveres skjema tilbake ferdig utfylt.

2. KRAV TIL PLASSERING AV VANNMÅLER

2.1 Måleren skal installeres så nær innvendig hovedstoppekran som mulig. 
2.2 Alt vannforbruk på eiendommen skal måles, det skal ikke være vannuttak før vannmåler. 
2.3 Foran måler skal det installeres sil og stengeventil, etter måler: Stengeventil. 
2.4 For å unngå vannskader bør måleren plasseres i rom med guldsluk, og ikke utsettes for frost eller sterk varme. 
2.5 Måleren skal være lett tilgjengelig for avlesning og utskiftning

3. AVLESNING

3.1 Hvis du har installert en eller flere vannmålere så trenger Dønna kommune avlesninger for å avregne rett vann- og avløpsgebyr. Avlesning av vannmåleren foretas én gang hvert år. Abonnenten foretar avlesning og innmelding innen den fastsatte frist.
3.2 Dersom avlesning av vannmåler ikke utføres til bestemt tid eller dersom data ikke innmeldes til kommunen stipuleres årsforbruket. Kommunen kan evt. selv velge å foreta avlesning av forbruket for abonnentens regning (avlesningsgebyr). Avlesningsgebyret fastsettes av kommunen og fremgår av gebyrregulativet.
3.3  Hva skal du registrere?
Er du en av de som har fått installert elektronisk vannmåler, trenger du ikke å foreta deg noe. Vannmåleren blir fjernavlest.
Skulle du likevel få en henvendelse fra oss om å lese av måleren, kan det være fordi din vannmåler ikke har latt seg lese av automatisk. Instruksen i sms-en må da følges. Du registrerer målerstand gjennom å svare på sms:en, dette er en automatisert tjeneste. Har vi ikke ditt mobilnummeret, vil du få et brev med vannmåleravlesning i Digipost.  Åpner du ikke brevet i Digipost, vil du få brevet tilsendt i posten. I brevet står det hvordan du skal gå frem for å registrere din avlesning. Informasjonen om din måler ligger i brevet, og du kan registrere avlesningen din på www.lesav.no, eller levere slippen på brevet på Servicekontoret Dønna kommune (Krunhaugen 1) Solfjellssjøen.
3.4 Slik leser du av din vannmåler:
Du kan lese av måleren din flere ganger, det er alltid siste avlesning som blir gjeldende. De fleste vannmålerne har fem eller seks sifre som skal leses av. Du skal kun ta med sifrene før et eventuelt komma. Har du måler med rødt tall eller rød bakgrunn, skal disse ikke tas med. Last gjerne ned et bilde av måleren som viser målerstand og legg ved når du melder inn.

bilde vannmåler
Illustrasjonsbilde av vannmåler 

Når du leser av måleren skal du ikke ta med røde tall, eller tall bak komma. For vannmåler vist her er korrekt innmeldt vannmåleravlesning: 2

Se også:

Melding om montering/demontering av vannmåler

informasjonsfolder om vanmmåler