Innbyggere, foreninger, næringsliv og offentlige myndigheter oppfordres til å komme med innspill til endringer av arealbruken i kommunen samt innspill til kunnskapsgrunnlaget for planarbeidet. Innspill og forslag til arealbruksendringer sendes primært inn via en kartportal på internett. Det åpnes også for å komme med slike innspill via e-post og brev. Kommunen stiller krav til kvaliteten på forslag om arealbruksendringer, og forslagsstiller oppfordres til å begrunne forslaget og foreta selvstendige vurderinger av forslagets virkninger på miljø, samfunn og andre forhold i lokalsamfunnet. Kontaktinformasjon må oppgis i tilfelle kommunen har behov for å komme i kontakt med forslagsstiller i forbindelse med saksbehandlingen. Forslag til ny arealbruk vil bli vurdert opp mot føringene i vedtatt planprogram, samt sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft før de eventuelt kan bli godkjent. Det legges opp til en grovsiling av innspill før man går videre med arbeidet med konsekvensutredning iht. metodikk angitt i planprogrammets kap. 3.1.

Slik sender du inn innspill:

I kartportalen kan du gi innspill direkte i kartet ved hjelp av et punkt, en linje eller et område (flate). Fyll ut informasjon og til slutt trykk på lagre. Innspillet blir lagret, men er ikke synlig for deg eller andre via kartportalen.

  • Alternativt på e-post til: post@donna.kommune.no eller i brev til: Dønna kommune, Krunhaugen 1, 8820 Dønna

 Frist for forslag til arealendringer og innspill til kunnskapsgrunnlaget settes til 15.august 2024.