Om tjenesten: 
Dønna kommune har 100 % konstituert psykiatrisk sykepleier og 100 % ruskoordinator.
 
Retten til helse og omsorgstjenester likestiller somatisk og psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Kommunene har en sentral rolle i å identifisere, utrede, behandle og følge opp personer i målgruppen. 
 
Rustjenesten skal sikre hjelp til mennesker med rusavhengighet gjennom råd, veiledning, hjelpetiltak og behandling slik at deres hjelpebehov minimaliseres eller avtar helt.
Rustjenesten har fokus på endringsarbeid, og jobber for å motivere og stimulere den enkelte til å bli i stand til å ta styring i eget liv, 
 
Psykisk helse
Hvis du har psykiske vansker eller lidelser, har kommunen ulike tilbud som skal styrke din evne til å mestre livet. 
 
Tjenestene skal bidra til at personer med psykiske helseplager opplever økt livskvalitet og mestringsevne, og reduserer sykdomsgjennombrudd. Tjenester tilpasses den enkelte person ut fra faglige vurdering og i samråd med han/henne.
 
Tjenesten ytes etter enkeltvedtak gjennom individuelle støttesamtaler.
 
Tjenesten er gratis og du trenger ikke henvisning fra lege.
 
Kontakta Dønna legekontor 750 52 201
 
Kontaktpersoner
Ruskoordinator Kirsti Aasvik Johansen   750 52 262 / 481 89 091
E-post: Kirsti.Aasvik.johansen@donna.kommune.no
 
Konstituert Psykiatrisk Sykepleier Silje Sandstrak  75052211/97140493
E-post: Silje.sandstrak@donna.kommune.no
 
Kommunalt rus/psykiatriteam
Rus/psykiatri teamet i Dønne kommune er en tverrfaglig gruppe som består av kommunelege 1, psykiatrisk sykepleier, Nav konsulent og ruskoordinator.
Formålet med teamet er å gi brukerne best mulig individuelt tilpasset oppfølging.
 
Teamet er bundet av taushetsplikt gjennom bl.a helsepersonelloven og forvaltningsloven. Gjennom teamet kan du få hjelp til ulike ting som:
Gjeldsrådgivning, medisinsk hjelp, samtaler, ansvarsgruppe, individuell plan, støttekontakt og lignende
 
Har du eller noen du kjenner et rusmiddelproblem? Trenger du noen å snakke med? Ta kontakt med ruskoordinator, psykiatrisk sykepleier, nav eller fastlegen
 
Psykiatrisk Sykepleier Silje Sandstrak  971 40 493 / 750 52 211
Kommunelege 750 52 201
Ruskoordinator Kirsti Aasvik Johansen  481 89 091 / 750 52 262
Nav Konsulent  555 53 333