Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høring - Felles Slamforskrift og retningslinjer til disse for SHMIL-kommuner

Det ble i SHMIL’s representantskapmøte høsten 2020 vedtatt at SHMIL skulle starte utredning av å overta slaminnsamling for eierkommunene.


Utredning startet i begynnelsen av 2021, med oppstartsmøte med alle kommunene.
Det ble laget ett prinsippvedtak vedr fortsatt utredning, som ble sendt sendt til behandling i alle kommunestyrene.


Dette ble vedtatt av alle 11 kommunestyrene i perioden desember 2021 – juni 2022.
SHMIL har siden siste vedtak utarbeidet forslag til felles forskrift og retningslinjer, som med dette legges ut på høring i alle eierkommunene.


Etter gjennomført høring vil forskrift bli behandlet i representantskapet i november 2023, og skal sluttbehandles i eierkommunene i desember 2023. Det er viktig at dersom kommunen ønsker å gjøre endring i forskriften, må dette gjøres som høringsinnsinnspill innen fristen den 31. juli 2023.


Innspill som kommer etter fristen vil ikke bli tatt hensyn til.

Kunngjøring vedtatt reguleringsplan Rigmorhågjen Hytteområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har Dønna kommunestyre i møte den 21. juni 2022 vedtatt følgende plan: Mindre vesentlig reguleringsendring jfr. plan. og bygningslovens § 12-14 – planid. 1827_1042.

Hensikt:

Område med formål Privat båtanlegg på land (N) er endret til Oppstillingsplass bobil og campingvogn (BC).

 

Medvirkning:

Planforslaget er utsendt på høring til offentlige og private instanser samt til stedlig lokalutvalg.

Klageadgang:

Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i nordland innen 3 uker etter denne kunngjøringen.

Klagen må være grunngitt.

Frist for å klage er satt til 12. august 2022.

(Frist utvidet da ikke alle berørte parter har fått skriftlig melding om vedtak)

Klagen sendes til: post@donna.kommune.no 

eller -  Dønna kommune -Teknisk drift, Krunhaugen 1, 8820 Dønna

Krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 eller krav om innløsning etter plan og bygningslovens § 15-2 må fremsettes senest tre – 3 – år etter annonsering.

Krav om erstatning og evt. innløsning skal rettes til kommunen.

 

Kvadratisk Donnalogo

Høring - forslag til planstrategi og planprogram 2019 - 2023

Dønna kommune har lagt ut forslag på planstrategi og planprogram for revidering av kommuneplanen for kommunestyreperioden 2019 - 2023.

Fristen for å levere høringsuttalelser på forslaget til planstrategi er 27. mai 2022.

Fristen for å levere høringsuttalelser til forslaget til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel er satt til 13. juni 2022.

Spørsmål til dokumentene og ønske om informasjon rettes til kommunedirektør Tor Henning Jørgensen.

Epost:          torhenning@donna.kommune.no

Tilbakemeldinger på forslaget til planstrategi og høringsuttalelser til planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel sendes til:

post@donna.kommune.no

eller

Dønna kommune
Krunhaugen 1 
8820 Dønna

Høringsbrevet finner du her,

og forslaget til planstrategi og planprogram finner du her.

Ferge-skilt

Tilskudd til arbeidspendlere i Vandvesambandet

Søknadsfrist 21. april 2022

Formannskapet har opprettet en tilskuddsordning som gjelder for arbeidspendlere i Vandvesambandet som reiser uten bil i 2022. Det er satt av et beløp til dette.