Hjemmel: Fastsatt av Dønna kommune ved Utmarksnemnda 28. februar 2017 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 8. januar 2016 nr. 12 om forvaltning av hjortevilt § 5 og § 6.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg og rådyr i Dønna kommune.

§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse som angitt i tabellen:

 

Elg: minsteareal i daa

Rådyr: minsteareal

Dønna kommune

3000

250

§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 11. april 2016 nr. 365 om adgang til jakt etter elg og rådyr, Dønna kommune, Nordland.

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2017-02-28-428