Driftsenhet landbruk har ansvar for landbruksforvaltning, utvikling av tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer i landbruket i Herøy og Dønna, samt viltforvaltning. Fjøs_300x200.jpg

Enheten forvalter en rekke oppgaver på vegne av staten; produksjonstilskudd, regionalt miljøtilskudd, spesielle tilskudd i landbrukets kulturlandskap, erstatningsordninger, sykdomsavløsning, veterinærtjeneste m.m.

Viltforvaltning, samt forvaltning av tiltak mot skader forvoldt av gås, er en økende del av aktiviteten.

Landbruket skal gjennom sitt arbeid medvirke til at landbruksnæringen gis best mulig vilkår for å beholde og utvikle produksjonen gjennom aktiv rettledning. Videre driver enheten utadrettet virksomhet for å stimulere til økt aktivitet innenfor eksisterende landbruk, samt stimulerer til nyetableringer.

Enheten skal utøve forvaltning i saker som krever landbruksfaglig behandling, blant annet saker som omhandler Jordlov og Konsesjonslov.

Kontordag på Herøy er onsdager.


Kontaktinformasjon

Adresse: Dønna kommune, Krunhaugen 1, 8820 Dønna Barn_og_sau_250x188.jpg

E-post: jorn.hoberg@donna.kommune.no

 

Telefoner:

Landbrukssjef: 75 05 22 12

Fagkonsulent: 75 05 22 15

Herøy: 75 06 81 06